آموزش

مقایسه تفاوت های عمده عادت رشد و نمو درخت سیب و گلابی

مقایسه تفاوت های عمده عادت رشد و نمو درخت سیب و گلابی

مقایسه تفاوت های عمده عادت رشد و نمو درخت سیب و گلابی

گلابی

سیب

درختان دیر بارده

درخت زود بارده

کاهش رشد زیاد در اثر خم کردن شاخه

کاهش رشد زیاد در اثر خم کردن

موتانت های با تبدیل رنگ میوه از زرد به قرمز و دارای رشد کمتری می باشند

متانت های با تبدیل رنگ میوه از زرد به قرمز و دارای رد همسان می باشند.

جابجایی نهال موجب شوک شدید به درخت می گردد.

جابجایی نهال موجب شوک شدید به درخت نمی گردد.

شمار کمی پایه های پاکوتاه با سازگاری مختلف در دسترس می باشد.

شمار زیادی پایه های پاکوتاه با سازگاری مختلف در دسترس می باشد.

در معرض حمله شمار کمی از بیماری های گیاهی قرار می گیرد.

در معرض حمله شمار زیادی از بیماری های گیاهی قرار می گیرد.

به خاک های غرقاب و مرطوب بهتر از سیب مقاومت نشان می دهد

مقاومت کم تری نسبت به گلابی نسبت به خاک های غرقاب و مرطوب نشان می دهد.

مقاومت زیاد به طیف گسترده ای از خاک ها از شنی تا رسی نشان می دهد

مقاومت کمی به شرایط خاک نشان می دهد

رسیدن به عملکرد بالا ( بیش از 50 تن در هکتار) سخت است

رسیدن به عملکرد بالا ( بیش از 60 تن در هکتار) چندان سخت نیست

جوانه ها در نهالستان و هنگام جابجایی به راحتی صدمه خواهند دید

جوانه ها در نهالستان و هنگام جابجایی نهال صدمه نمی بینند.

گل ها برای زنبور بسیار جذاب نیستند

گل ها برای زنبور بسیار جذاب هستند

شاه گل لزوما بهترین میوه را تولید نمی کند و از سایر گل های خوشه قابل تفکیک نیست.

اغلب شاه گل بهترین میوه را تولید می کند و از سایر گل های خوشه به راحتی قابل تفکیک است.

اغلب مشکل زیادی در زمینه کوتاه بودن دوره گرده افشانی موثر در اغلب ارقام به چشم می خورد

اغلب مشکل کمی در زمینه کوتاه بودن دوره گرده افشانی موثر در اغلب ارقام به چشم می خورد

مکانیسم های تولید میوه قرمز تقریباً به خوبی شناخته شده نیست

مکانیسم های تولید میوه قرمز تقریباً به خوبی شناخته شده است

زمان رسیدن میوه به خوبی قابل پیش بینی نبوده و به راحتی مدیریت پذیر نیست

زمان رسیدن میوه به خوبی قابل پیش بینی بوده و به راحتی مدیریت پذیر است

تاثیر مثبت محلول پاشی بر برای افزایش میوه بندی در زمان گلدهی

تاثیر اندک محلول پاشی بر برای افزایش میوه بندی در زمان گلدهی

سایکوسل (CCC) عمدتاً به عنوان کاهش دهنده رشد درخت مورد استفاده قرار می گیرد.

کولتار (Cultar) عمدتاً به عنوان کاهش دهنده رشد درخت مورد استفاده قرار می گیرد.

برخی ارقام به کاربرد GA3 برای افزایش میوه بندی اثر مثبت نشان می دهند

به کاربرد GA3 برای افزایش میوه بندی اثر مثبت نشان می دهند

مواد تنک کننده قابل اعتماد کمی برای میوه وجود دارد.

مواد تنک کننده قابل اعتماد متعددی برای میوه وجود دارد.

ارقام تمایل کمی به تولید گل روی شاخه های یکساله نشان می دهند

ارقام تمایل بیشتری به تولید گل روی شاخه های یکساله نشان می دهند