آفات گیاهان

بیماریهای عمده بادام

بیماریهای عمده بادام

بیماریهای عمده بادام

روی کل درخت

عامل بیماری

علائم خسارت

محل استقرار بیماری

میزان خسارت

احتمال شباهت

انواع فیتوفتورا

پوسیدگی و خشکیدگی پیشرفته یا بر حسب گونه، از اول بهار و تولید گوموزهای معطر روی تنه و شاخه

لکه های قهوه ای روشن زیر پوست و روی چوب درخت

شدید پس از بارندگی زیاد یا آبیاریهای غرقابی (راکد)

با پوسیدگی

آرمیلاریا

خشکیدگی کلی از اول بهار و بدون گوموز (صمغ)

زیر پوست یا روی طوقه و ریشه به شکل بافته های سفید

امکان شدن در زمینهای بلوط کاری شده از قبل

با فیتوفتورا

ورتیسیلیوم

پژمردگی ناگهانی بعضی از شاخه ها به طور مقطعی و امکان آلودگی در قسمتهایی از درخت

لکه های گرد یا اقطاری روی قسمتهایی از شاخه درخت

شدید در باغهای جوان یا پس از کشت گیاهان لوبیایی در باغ

عدم امکان اشتباه با فیتوفتورا

شانکر باکتریایی پزودوموناس

گوموزهای مختلف روی تنه، بازو و شاخه، عوامل خشکیدگی شاخه یا حتی مرگ و میر درخت

روی ریشه های سالم و ریشه جوشهای نورس و پس از مرگ درخت

بیشتر در درختهای 8-1 سال و کمتر روی درختهای بالغ

عدم امکان اشتباه با فیتوفتورا

روی دسته های برگ، نوجستها و میوه

مونیلیا

انهدام دسته های برگ در بهار و تولید شانکر روی شاخه های جوان و بازو – خشکیدگی سرشاخه ها و مرگ گل آذینها

رؤیت گلهای خشکیده، عامل مؤثر سرایت بیماری

بسیار شدید هنگام بارندگی در فصل گلدهی

با بوتریتیس، فوزیکوکوم و خسارتهای ناشی از پوست خوارها

بوتریتیس

---

قابل رؤیت روی گلهای مرده در گل آذینها با اسپورهای سفید

کمیاب اما طغیانی بعد از بارندگیهای شدید

با فوزیکوکوم

تاولور

لکه های کوچک خاکستری تند روی برگ و شاخه های جوا و پوست میانی میوه

سیاه شدن لکه های روغنی شکل از مرکز نکروز

شدید روی بعضی از ارقام در مناطق مرطوب یا بعد از آبیاریهای غرقابی (راکد)

با فوزیکوکوم

کورینئوم

زخمهای قهوه ای و سرخ در کنار برگها (3 تا 10 میلیمتر) خشکیدگی مرکز زخم و ریزش برگ قبل از خزان

در زخمهای مشابه روی میوه و گوموز

تشدید خشارت بر اثر بارانهای گرم یا آبیاریهای بارانی روی تاج درخت

با تاولور و خسارتهای ناشی از علف کشها

پلی استیگما

لکه های قرمز تند یا قهوه ای روی برگ درخت

تورم در قسمت سیاه شده برگ (نکروز)

شدید در کشورهای گرم (تونس و سیسیل) کمیاب در فرانسه

---

آنتراکنوز

لکه های فرو رفته زرد رنگ روی میوه

گوموز روی لکه ها

کمیاب در فرانسه فراوان در آفریقای شمالی

---

پلومب

رنگ سفید و سربی در قسمتی از برگهای درخت و شکاف در غشای خارجی برگ

در انتهای محل بیماری عموماً در جای زخمهای بزرگ هرس دیده میشوند

شدید هنگام بارندگی در فصل هرس ولی نادر به طور عموم

---

فوزیکوکوم

انهدام برگ، شانکر بیضی روی شاخه های جوان

نفوذ آلودگی از راه زخم در دمبرگ اغلب روی دسته های برگ

امکان شدت روی بعضی از ارقام حساس

با مونیلیا و پوست خوارها

کاپنود

حفر دالان روی طوقه با لاروهای سفید و سر پهن با لاروهای سرخ و سر قهوه ای

خشک شدن درخت در بهار

شدید در کشت بادام دیم فراوان روی درخت با شانکر یا غده در طوقه

پوسیدگی و فیتوفتورا

پوسیدگی و فیتوفتورا

پوست خوار بادام

روی شاخه های 1 و 2 و 3 ساله دید با چشم غیر مسلح دشوار

حمله به جوانه ها – تولید گوموز – خشکیدگی گل آذینها

شدید در نزدیکی درختهای کهنه و توده چوبهای آلوده

---

پوست خوارها و چوب خوارها

روی تنه و بازوهای درخت

سوراخهای ریز روی پوست و تولید گوموز

بیشتر خسارت به درختهای ضعیف و کم آب

---

مغز خوار و مینوز

---

پژمردگی انتهایی شاخه های جوان و حفاری در داخل شاخه

شدیدتر روی درختهای جوان

---

سیکادل

پایین درخت در زمینهای پوشیده و علفی

زخمهای واوی شکل روی شاخه های جوان

کم ضرر

---

شته ها

در نوک نو شاخه ها

برگهای پیچیده و بد قواره و زرد و خشک

امکان شدت روی شاخه یا تاج درخت

---

کنه ها و مونوستریا

حشرات ریز 2 میلیمتری در پشت برگها

رنگ خاکستری و سربی در برگ و ریزش قبل از خزان

شدت بر اثر گرما و طغیان در جنوب ایتالیا

---

سیکادلها

روی درختها و برگهای جوان

تغییر شکل و بی رنگی موضعی در برگها

امکان شدت در بعضی مناطق

با بعضی از بیماریهای ویروسی

اوریتوما

جویده شدن مغز بادام وسیله لاروهای جوان

زردی و ریزش میوه قبل از برداشت و خروج حشره بالغ در بهار از زیر پوست

امکان شدت در باغهای سمپاشی شده

---

مغز خوارهای میوه و کرم سیب

در بادامهای پوست نازک یا بعد از خندان شدن میوه

کرم خوردگی و حفاری در داخل میوه

---

---

 

تقویم زمانی برای سمپاشی

زمان

مرحله

آفات

ماده فعال

اسم تجارتی

ملاحظات

دی

B – C

خواب زمستانه: شته ها، کنه ها

روغنی نفتی

Seppie ETE

Oliocin

Ovipron

اجباری

سمپاشی به شرط آلودگی از سال قبل و عوارض نسبی و جانبی

بهمن

C – D

مونیلیا و فوزیکوکوم

تیوفانات متیل

Pelt 44

اختیاری

سمپاشی در تمام باغهای بارده بادام

اسفند

G

مونیلیا

تیوفانات متیل

Pelt 44

اختیاری

از اسفند تا اردیبهشت

 

شته ها

کنه ها

تاورلور

تاولور

اوریتوما

پریمی کارب

اتیوفن کارب

هکسی تیازوکس

تپرام

زیرام

فوزالون

Pinmor G

Croneton

Cesar

Pomarsol

Pomarsol Z76

Zolone Flo

اجباری

سمپاشی به شرط وجود حشره و برگهای پیچیده

اجباری

سمپاشی از آغاز حمله (حداقل با دیدن 3 حشره در پشت برگ)

اجباری

سمپاشی با دیدن علائم

اجباری

سمپاشی هنگام آلودگی 2 تا 3 بار با 10 روز فاصله پس از خروج حشره بالغ

عدم سمپاشی با مواد سیستمیک

اردیبهشت تا مرداد

 

پوست خوارها

کنه ها

پاراتیون اتیل

Pacol 4,5

اجباری

هنگام ضعف درخت – پیدا کردن منشاء مشکل – سمپاشی روی طوقه و زیر تاج

اجباری

سموم سیستمیک عموماً در این فصل بی تأثیرند

بعد از برداشت محصول تا برگ ریزان

 

فوزیکوکوم

باکتریوز

تیوفانات متیل

مس

Pelt 44

محلول بردو

اختیاری

یک بار سمپاشی پس از برداشت و دو بار در برگ ریزان

اجباری

سه بار سمپاشی هنگام برگ ریزان – توجه به عدم اختلاط مس یا تیوفانات اتیل