آفات گیاهان

پوسیدگی طوقه درخت انار

پوسیدگی طوقه درخت انار

پوسیدگی طوقه درخت انار

یکی از بیماری های موردی درختان انار است که در اثر فعالیت نماتدهای پارازیت گیاهی و قارچ های نظیر Fusarium sp , Cytospora , Rosellinia necatrix , Armillaria mellea , Phytophthora cactorum و باکتری Agrobacterium tumefaciens و لاروهای Palyphylla olivieri و یا چوب خواران و پوست خواران و همچنین کمبود عناصری نظیر ازت، روی، آهن و پتاس بروز می کند.

علائم بیماری عبارت است از پوسیدگی، شکاف خوردگی و سرانجام ریزش پوست در قسمت های حدود طوقه و گاهی پوسیدگی در قسمت پوست اطراف طوقه تا 50 % محیط طوقه را آلوده می نماید.

روش های کنترل :

-استفاده از ارقام مقاوم یا محتمل

- اتخاذ روشی از آبیاری و یا کاشت که مانع از رسیدن آب به طوقه درخت شود.

- استفاده از قارچ کش های مجاز، ترکیب بر دو زمانی که کمتر از 50 % طوقه آلوده شده باشد.