آفات گیاهان

بیماری ترشیدگی و پوست انار :

بیماری ترشیدگی و پوست انار :

بیماری ترشیدگی و پوست انار :

عامل بیماری قارچ Nematospora است که توسط سن های آلوده فعال در باغ های انار به میوه ها منتقل می شود. در زمان گل دهی درخت، نیش حشره باعث ریزش گل ها می شود و پس از تشکیل میوه در محل نیش حشرات ابتدا لکه های تغییر رنگ یافته ای تشکیل می گردد، که در حالت های اولیه کرم رنگ بوده ولی به تدریج بزرگ تر و تیره تر می شوند.