JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

سرئوس

کاکتوس سرئوس Cereus

زادگاه سرئوس پهنه های شمالی و جنوبی آمریکا ، آرژانتین خاوری ، برزیل و هند خاوری است. این کاکتوس با شکل و پیکر ستون مانند در رنگ های سبز و آبی مایل به سبز به بلندی 16 متر هم می رسد. (C.pruvianus) این کاکتوس ها دارای خار هایی با بلندی 5/7 سانتی متر به رنگ های سفید، زرد، قهوه ای روشن و تیره هستند که خار های مرکزی طویل تر و در نوک تیره تر از خار های شعاعی می باشند.

گل های آن شب هنگام و در فصل تابستان نمایان می گردد که نمایی دلپسند ، ویژه و آراسته به آن می بخشد. این گیاه هنگام جوانی مانند ستونی راست به سوی بالا رشد کرده و 4 تا 9 شکاف عمیق آرئول های آنها را از هم جدا می نماید. تا کنون دو رگه گیری های فراوان و گوناگونی روی آن انجام گرفته است.

گل ها در سرتاسر ساقه های کم و بیش مسن نیز پدید می آیند. پس از باروری ، مادگی گلها می ریزد. میوه سرئوس ها بزرگ و خوراکی گاهی به درازای 13 میلی متر و قطر 10 میلی متر و به رنگ های زرد، سبز و سرخ دیده می شود. بسیاری از کلکسیونر ها انواع سرئوس ها را به جای پایه پیوند به کار می برند.

در صورتی که خود سرئوس ها گل های بسیار زیبایی دارند ومجموعه آنها به کلکسیون کاکتوس زیبایی ویژه ای می بخشند. سرئوس ها روی هم رفته نسبت به ذگرگونی های شرایط محیطی پایداری نشان داده و تنها کمبود نور، سبب ضعیف شدن و بی رنگ شدن اقه آنها می گردد. از دیدگاه پایداری، دربرابر سرما نیز تا چند درجه سانتی گراد زیر صفر را تاب می آورند.

یکی از سرئوس های بسیار زیبا، Cereus jamacaru می باشد که بویمی آمریکای جنوبی است دارای ساقه ستونی شکل و به بلندی 10 متر نیز می رسد. قطر ساقه ی اصلی نزدیک به 60 سانتیمتر می رسد. ساقه ابتدایی آن سبز مایل به آبی است که پس از گذشت زمانی کم کم به سبز تیره می گراید.

ازدیاد آنها به راحتی از طرق قلمه شاخه های گیاه مسن سرئوس، امکان پذیر است. همچنین از طریق کشت بذور گیاه مادر ، سرئوس ها تکثیر می شوند. تا کنون دو رگه گیری های فراوان و گوناگونی روی آنها انجام گرفته است که گونه های مطلوبی را نیز به دست داده است.

سرئوس ها گیاهانی آفتاب دوست بوده که به خاک غنی و زهکشی شده نیاز مندند. و در مجاورت دیوار یا مانند آن (که از وزش باد دور بماند) رشد خوبی دارند. هنگامیکه خیلی بزرگ می شوند ساقه های فرعی به آسانی بدون آنکه ضرری به گیاه مادر برسانند می توانند جابجا شوند.

از گونه های نامی  و ساخته شده سرئوس ها می توان به چند گونه زیرین اشاره نمود:

C.aethiops , C.argentinensis , C.azureus , C.glaucus , C.giganteus , C.hexagonus , C.milesimus , C.pruvianus , C.tacuaralensis , C.validus