JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

فرو کاکتوس

فرو کاکتوس FEROCACTUS

 

زیستگاه فرو کاکتوس ها بخشهای جنوب خاوری آمریکا، مکزیک و ایسلند و جزایر کالیفرنیا است. نام آن نیز اشاره به خارهای قوی و محکمی دارد که در سطح بسیاری از گونه های آن به چشم میخورد. این جنسی از کاکتوسها دارای ساختار بشکه ای شکل به رنگ سبز و یا خاکستری مایل به سبز هستند که گاه قطر آنها به ۱ متر و ارتفاع به ۳ متر و وزن آنها به ده ها کیلوگرم میرسد در سالهای آغازین رشد به صورت کروی خاردار بوده و سپس پهن و شیار دار میگردند.

بومیان  و سرخپوستان آمریکایی از آب موجود در تنۀ فرو کاکتوسها برای رفع تشنگی استفاده میکردند.

 8 تا ۳۰ شکاف عمیق بر روی ساقه و بدنۀ اصلی آنها گاه به صورت راست و مستقیم و گاه حالت مارپیچی دیده می شود. آرئولها معمولاً بزرگ و حاوی ۱۰ تا ۲۰ خار شعاعی و ۴ خار مرکزی میباشد. خارهای شعاعی قوی و به حالت استوانهای و مسطح و به درازای 5/7  سانتیمتر هستند. درازای خارهای مرکزی به ۱۵ سانتیمتر رسیده و قویتر و در انتها قلابدار میباشند. در برخی گونه ها خارها به دور ته پیچیده می شوند که سپری استوار و محافظ برای تنۀ بزرگ خود فراهم آورند تا هیچ جانداری قادر به گزند آن نباشد. خارها بسیار سخت و محکم هستند. فروکاکتوسها برای رشد کافی و تولید خارهای رنگی و استوار خود نیاز به نور خورشید داشته و چنانچه در تابستان و زمان مناسب به فضای آزاد بیرون آورده شوند. زیر تأثیر پرتو شدید فعالیت خود را آغاز کرده با پدید آوردن خارهای رنگی، درخشندگی و چهره دلنشین به گیاه میبخشد. گونه های فرو کاکتوس هر یک زیبایی ویژهای داشته و تفاوتهای پایه ای آنها رنگ خارها دز گونه های مختلفشان میباشد. گلهای زنگی شکل روی حلقه ای در مرکز تنۀ اصلی، از نزدیک آرئولها در پایان بهار و تابستان پدیدار می شوند. قطر گلها ۵ تا 5/7  سانتیمتر رسیده و در رنگهای سبز مایل به زره پرتقالی، سرخ و شش خود نمایی می کنند.

 میوه تخم مرغی شکل به درازای 3-5  سانتیمتر که در بردارنده بذرهای سیاه رنگ و ریز است ازدیاد فرو کاکتوسها از کشت بذر و از راه قلمه به راحتی امکانپذیر است. گونه هایی از فرو کاکتوس در 6 سالگی  گلدهی و بذردهی را آغاز و هر اندازه نوردهی به آنان بیشتر باشد مرغوب تر میگردند. هرگاه فروکاکتوسها در هوای آزاد کشت شوند باید آبیاری متناسب هم اندازه  با تبخیر محیطی انجام گیرد  تا تنۀ گیاهی چروکیده و جمع نشود.

خاکی کمپوست غنی و زهکشی شده و آبیاری مناسب را از بهار تا پاییز نیازمندند، بیشتر گونه ها  چند درجه زیر صفر را در آب و هوای خشکی تحمل میکند. البته کاکتوسهای جوان ۵ تا به 10 ساله پایداری کمتری در برابر سرمای زیر صفر دارند. از تعداد زیاد گونه های فروکاکتوس چند گونه مورد توجه کلکسیونرها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

F.acanthodes,   F. coloratus,   F.echidne,   F. flavovirens ,  F.fordii ,   F. gatesii,

  1. glaucescens, F. haematacanthus, F. horridus, F. histrix ,  F. latispinus . F. stainesii
  2. Schwarzii , F.tortulospinus , F . viridcscens , F. wislizenii.