گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آنافالیس (گل جاوید)

آنافالیس (گل جاوید)

نام علمی: anaphalis triplinervis

خانواده: asteraceae

تکثیر: از طریق قلمه و تقسیم بوته

شرایط مناسب: مکان آفتابی، خاک سبک و شنی، اقلیم سردسیر