خدمات نگهداری و کاشت

محدود کردن قدرت رشد در درختان گلابی

محدود کردن قدرت رشد در درختان گلابی

محدود کردن قدرت رشد در درختان گلابی

در کنار انتخاب نوع پایه و رقم مناسب، کاربرد عملیات زراعی و مواد شیمیایی برای سال های متمادی به منظور محدودتر کردن رشد این درختان مورد استفاده قرار گرفته است. کاربرد موادشیمیایی عمدتا به ماده موثر و اقتصادی کلرید کلرومکوات (CCC) محدود بوده عملیات زراعی مورد استفاده نیز مشتمل بر هرس ریشه، هرس فرم دهی مناسب، استفاده از پایه های پاکوتاه کننده تر و برش تنه بوده است. محدودیت ایجاد شده درزمینه ماده CCC  موجب ایجاد موج جدیدی در برنامه های اصلاح پایه در کشورهای اروپایی شد که نتیجه آن اصلاح و معرفی پایه های پاکوتاه کننده تری نظیر پیرودوارف در آلمان بوده است.

تولیدکنندگان گلابی تلاش خود را بر روی استفاده از پایه های پاکوتاه کننده تر نظیر کوئینس C و کوئینس Adams به جای پایه پررشد تر کوئینس A،  و در کنار آن استفاده از فرم های هرس V و اسپیندل آزاد، هرس ریشه و برش تنه متمرکز کردند. هرس ریشه بر اساس روش تولید کنندگان این کشور پس از یک ارزیابی روی تعداد جوانه های گل موجود روی شاخه های بارآور درختان در زمستان انجام می گیرد. درصورتی که میزان تولید جوانه گل روی درختان گلابی کم باشد، هرس ریشه صرفا روی یک سمت درخت و 2 تا 3 هفته قبل از گلدهی انجام می گیرد. برای این کار از یک تیغه برش درخاک با زاویه 45 درجه استفاده میشود. در صورتی که فصاله زمانی هرس ریشه تا گلدهی از 2 تا 3 هفته کم تر شود، احتمال بروز تنش شدید به درخت و افت قابل توجه محصول وجود خواهد داشت. همچنین در صورتی که میوه بندی ینز کم باشد، سمت یدگر درخت پس از ریزش خرداد ماه مورد هرس ریشه قرار خواهد گرفت. بزرگ ترین مشکل هرس ریشه این است که به طور دقیق مشخص نیست چه حجمی از ریشه فعال درخت حذف و چه مقدار تاثر روی کاهش رشد و در نتیجه باردهی درخت خواهدگذاتش. بیشتر روی درختان گلابی مسن به اجرا درمی آید. این کار به صورت انجام دو برش متقابل در بخشی از تنه گیاه که با فاصله 30 سانتی متر از هم قرار دارند به اجرا درمی آید. برش تنه نیز عملیاتی حساس و توصیه شده است که روی درختان گلابی که ظرفیت باردهی کامل خود را کسب کرده اند انجام و حداقل سن درخت بایستی 4 تا 5 سال باشد. از نظر زمانی نیز برش تنه همانند هرس ریشه در طی زمستان و 1 تا 2 ماه قبل از گلدهی به انجام می رسد، به صورتی که درخت زمان کافی برای جبران نسبی تنش وارده را داشته باشد.

در کنار روش فوق، به منظور حذف شاخه های پر رشد و طویل تر از 60 سانتی متر که به طو رنامناسبی در داخل تاج درختان گلابی رشد می کنند می توان از روش شکستن شاخه استفاده کرد. این روشبا ایجادزخم سبب جذب بخش قابل توجهی از انرژی گیاه برای ترمیم زخم ها شده و در ضمن جوانه های مجاور ناحیه زخمی رشد مجددی را آغاز نخواهند کرد. زمان مناسب این عملیات پس از برداشت محصول در تابستان است. همچنین در فصل زمستان نیز حذف شاخه های پررشد داخل تاج قابل انجام خواهد بود اگرچه دارای کارایی کم تری نسبت به حالت اول می باشد. همچنین بهتر است پس از شکستن شاخه ها، محل شکستگی با NAA تیمار تا ترمیم زخم حاصل با سهولت بیشتری انجام پذیرد.