خدمات نگهداری و کاشت

هرس درختان گلابی

هرس درختان گلابی

هرس درختان گلابی

هرس فرم دهی درختان میوه تابعی از عوامل متعددی نظیر میزان القا رشد توسط پایه، قدرت رشد پیوندک، سفتی چوب و امکان خم شدن شاخه های بارده، فاصله کاشت و سایه اندازی درختان روی یکدیگر، ایاد فرم های پرچین و جلوگیری از توسعه عرضی درخت، ساختار باردهی گونه، شدت تابش، وجود بادهای شدید، تماییل ذاتی درخت به ایجاد فرم های خاص، نوع سیستم برداشت میوه و... است. در بین این عوامل شاید اصلی ترین آن را بتوان نوع پایه مورد استفاده برای احداث باغ دانست به این نحو که استفاده از پایه های بذری یا پایه های رویشی قوی که رشد رویشی زیادی را در پیوندک القا می کنند سبب افزایش زیاد ارتفاع درخت می گردد. در چنین حالتی در صورتی که از فرم های هرس باردهی دارای یک محور مرکزی استفاده شود ارتفاع درخت به طور نامعقولی افزایش یافته و دسترسی به میوه های بخش های فوقانی غیر ممکن خواهد شد. این وضعیت درصورتی که خود رقمنیز پررشد بوده و تمایل به ایجاد فرم تاج عمودی داشته باشد (نظیر ارقام گلابی اسپادونا و سیف تبریز) حادتر میشود.

در چنین حالتی بیش تر رشد رویشی درخت در بازوهای متعدد که در ارتفاع کمی از زمین از تنه درخت جداشده اند تقسیم گردیده و ارتفاع درخت تا حدی محدود می گردد. این فرم هرس درخت در باغ های قدیمی گلابی که با استفاده از پایه های بذری احداث گردیده اند به خوبی مشهود است.