خدمات نگهداری و کاشت

هرس فرم دهی روی درختان گلابی پاکوتاه

هرس فرم دهی روی درختان گلابی پاکوتاه

هرس فرم دهی روی درختان گلابی پاکوتاه

در شرایط استفاده از پایه های نیمه پاکوتاه کننده نظیر شماری از پایه های همگروه به، استفاده از فرم های دارای یک محور مرکزی سبب ارتفاع نسبتا زیاد درخت گردیده و برداشت میوه با اشکال مواجه میشود. به این منظور در باغ های گلابی احداث شده در کشورهای اروپایی عمدتا با استفاده از روش های هرس نظیر پالمت (Palmette) و سایر انواع هرس دارای کاربرد کمتر نظیر کوردون (Cordon) و یا اسپالیر (Espalier) اقدام به تقسیم قدرت رشد درخت در محورهای متعدد رشد می گردد.

به طور سنتی باغ های نیمه متراکم گلابی در ایتالیا در تراکم 1000 تا 1500 درخت در هکتار وبا فاصله کاشت 5/1×4 متر روی پایه های نیمه پاکوتاه کننده به نظیر BA29 احداث می شده است. در این کشور در باغ های گلابی مناطق بلونیا و عرض های بالاتر استفاده از فرم های رشد پالمت به طور گسترده ای مرسوم بوده است. در حالی که سایر فرم ها در سطح تجارتی فاقد استفاده و یا دارای کاربرد محدودی است. به دلیل رشد قابل توجه ارقام گلابی روی این پایه ها، نوع خاصی هرس پالمت با دو محور عمودی با نام تجراتی بییائوم از سال ها پیش گسترش یافته است. با توجه به هزینه بر بودن این روش ها، تمایل به جایگزینی آن ها با دیگر روش ها ساده تر نظیر تاتورا ترلیس

بر این اساس استفاده از پایه های پاکوتاه کننده تر نظیر کوئینس C و سیستم های هرس ترلیس سبب کاهش هزینه هرس تا 80 ساعت به ازاء هر هکتار شده است.