خدمات نگهداری و کاشت

هرس فرم دهی روی درختان گلابی پاکوتاه دیرگل

هرس فرم دهی روی درختان گلابی پاکوتاه دیرگل

هرس فرم دهی روی درختان پاکوتاه

در حال حاضر پاکوتاه کننده ترین پایه برای احداث باغ گلابی در سطح تجاری پایه کوئینس C است. تراکم باغ روی این پایه در کشورهایی نظیر هلند و بلژیک تا 9000 درخت و در ایتالیا تا 12000 درخت در نظر گرفته می شود. سیستم هرس فرم دهی مناسب این باغ ها یکی از فرم های هرس ترلیس از V شکل تا سوپراسپیندل است. پایه کوئینس C سیستم ریشه ای بسیار ضعیفی داشته و قادر به تحمل تعدادبازوی زیادی روی درخت نیست.

به غیر از پایه کوئینس C، طی سال های اخیر پایه های جدید گلابی که امکان رشد بسیار کمی را برای ارقام گلابی به وجود می آورند و متعلق به گونه گلابی معمولی یا گلابی اروپایی می باشند معرفی شده اند. مشخص ترین نمونه آن پایه پایرودوارف است که درآلمان اصلاح شده است. چنین پایه ای رشد رویشی در حد پایه M9 سیب برای بسیاری از ارقام گلابی فراهم آورده و در چنین حالتی امکان هرس فرم درخت با یک محور مرکزی نظیر فرم های مورد استفاده برای پایه های سیب قابل استفاده خواهد بود.

در مورد هرس ارقام گلابی پرورش یافته روی پایه های پاکوتاه کننده نکات زیر در هنگام انجام هرس فرم دهی قابل ذکر است:

الف) به منظور محدود کردن رشد شاخه ها و بازوهایی که رشد رویشی بیشتری نسبت به محور مرکزی پیدا میکنند استفاده از روشباز کردن شاخه همراه با ایجاد شکستگی جزئی در سیستم آوندی مفیدتر از سربرداری است.

ب) در صورتی که به هر دلیل نیاز به قطع شاخه باشد، به منظور جلوگیری از ایجادنرک و در نتیجه جلوگیری از رقابت بین اندام رویشی و زایشی بایستی عمل قطعه شاخه روی شاخه دوساله یا بیشتر انجام گیرد.

ج) در صورتی که نیاز به کنترل رشد یک شاخه با حفظ زاویه باشد می توان از روش شکستن یا پیچش سرشاخه استفاده نمود که دراینصورت آوندها به صورت جزئی قطع و رشد رویشی شاخه محدود می شود.