خدمات نگهداری و کاشت

هرس باردهی گلابی

هرس باردهی گلابی

هرس باردهی

در یک برنامه صحیح باغداری هرس فرم درتعامل مستقیم با هرس باردهی بوده و جدای از آن نخواهدبود. در درختان پاکوتاه گلابی استفاده ازهرس فرم دهی صحیح منجر به ایجادشاخه های فرعی مناسب با پراکندگی مطلوب و تنظیم غالبیت انتهایی می گردد، لذا بخش عمده ای از هرس باردهی نیز درهمین غالب انجام خواهدگرفت. زمانی که شاخه ها یا بازوهای درخت باز شده و یا روی سیم هدایت شوند از میزان قدرت رشد جوانه انتهایی کاسته و سبب ایجاد اسپور و یا براندی می شود. این شاخه ها پس از گذشت یک سال تولید جوانه های زایشی کرده وباردهی درخت را تامین خواهندنمود.

درصورتی که رشد رویشی شاخه فرعی ایجاد شده زیاد باشد، قطع آن شاخه تا زمانی که هنوز جوانه های فرعی آن آشکار است (شاخه دارای یک سال سن یا کم تر است) انجام سربرداری کمکی به ایجاد اسپور و جوانه زایشی روی ان نکرده و تنها سبب ایجاد نقطه رشد جدید و رقابت خواهد شد. لذا به منظور ایجاد اسپور به جای شاخه های فرعی غیر بارده، انجام سربرداری روی شاخه های مسن تر از یک سربرداری چنین شاخه هایی، رشد رویشی زیادی را تحریک نکرده و سبب ایجاد اسپور روی درخت خواهد شد.

در مورد باغ های سیب روی پایه های پاکوتاه کننده بخشی از مشکل از طریق استفاده از ارقام تیپ اسپور قابل برطرف شدن است. به این نحو که در این ارقام هرس های شدید موجب ایجاد شاخساره های قوی و پررشد و ایجاد رقابت بین بخش های زایشی و رویشی درخت نمی گردد. مشکل این ارقام در سیب اولا کم باری برخی ارقام بوده و زمان زیادی تا رسیدن به اندازه نهایی و حجم تاج مورد نیاز بایستی درنظر گرفت که از راندمان اقتصادی باغ خواهد کاست.

در مورد باغ های گلابی احداث شده روی پایه های بذری و پایه های پابلند، با توجه به ابعاد درخت انجام هرس باردهی نظیر آنچه که به عنوان هرس سه جوانه ای، تنظیم تعداد اسپور و... در درختان پاکوتاه مطرح است در اینجا به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. در این موارد هرس طی سالیان باردهی بیشتر به حذف شاخه های پیر و خم شده در بخش های تحتانی، باز کردن شاخه ها و حذف ترک های بخش های مرکزی درخت، حذف پاجوش ها و تنه جوش ها و در مواردی کنترل رشد انتهایی درخت با استفاده از سربرداری بازوها انجام می گیرد.