خدمات نگهداری و کاشت

سمپاشیهای لازم در باغهای فندق

سمپاشیهای لازم در باغهای فندق

سمپاشیهای لازم در باغهای فندق

به طوری که اشاره شد، آفات بیماریهایی که به عنوان عمده ترين انگل های مضر روی درخت فندق شناخته

شده اند عبارتند از: باکتریها - بالانن ها (از سال چهارم به بعد) - فیتو پت ها (به خصوص روی ارقام حساس مانند کاسفورد و داویانا).

 مبارزه با باکتریها

مبارزه با باکتریها عمدتا جنبه پیشگیری دارد و دفعات مبارزه با آنها نیز برحسب شرایط قلیمی متفاوت است.

 نوبت و زمان مبازره

مبارزه در هر باغی آغاز نخستین سال احداث به طور سیستماتیک به شرح زیر است:

  • وقتی که جوانه ها در حال بازشدن باشند؛
  • وقتی که 4/3 برگ ها ریخته باشند.
  • دهه اول تا آغاز دهه دوم شهریورماه.

سالهایی که بارانی باشند، دو نوبت سمپاشی می شود: یکی آخر تابستان با ۵ روز فاصله و دیگری هنگام یخبندان، نیمه اول و آغاز نیمه دوم فروردین ماه بلافاصله پس از یخبندان.

مواد فعال و میزان سم

طبق تجربه های موجود محلول بردو (سولفات مسی خنثی شده در آهک آبدیده ) مؤثرترین و با دوام ترین سم قابل اعتماد و قابل سفارش است.

میزان قابل مصرف ۲۰۰گرم در صد لیتر آب با مس (ماده فعال) است.

در سمپاشیهای معمولی مقدار لیتر در هکتار باید با حجم درخت مطابقت داشته  باشد.

در عمل رعایت شرایط زیر الزامی است:

- سال اول و آغاز سال دوم ۱۵۰ تا 200 گرم مس

- سال دوم و آغاز سال سوم ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم مس فعال در هکتار

-  سال سوم و آغاز سال چهارم 600 تا 800 گرم مس فعال در هکتار

 - سال چهارم و آغاز سال پنجم ۱۲۰۰ گرم مس فعال در هکتار

 - سال پنجم و آغاز سال ششم ۱۶۰۰ گرم مس فعال در هکتار

- سال ششم و آغاز سال هفتم 1800 گرم مس فعال در هکتار

- سال هفتم به بعد ه ه ۲۴ گرم مس مس فعال در هکتار.

مبارزه با بالانن .

چنانچه تاریخ ظهور یا نوع حشره بالغ بالانن معلوم نباشد سمپاشی آن آسان نخواهد بود با این حال چند بار سمپاشی د فاصله های زمانی زیر سفارش می شود

- ۶ تا ۲۰ اردیبهشت دو مرتبه

- ۶ تا ۱۰ خرداد یک مرتبه

- (۱ تا ۲۵ خرداد در مناطق شمالی).

 سموم قابل مصرف که بیشتر در اسپانیا از آنها استفاده می شود عبارتند از:

- کارباریل ۱۷۵ گرم (ماده فعال) در صد لیتر آب

- آندرسراهان ۱۰۰ گرم (ماده فعال) در صد لیتر آب.

- در ترکیه : میتوکارب ۷۵ گرم (ماده فعال) در صد لیتر آب.

سایر مواد فعالی که از راه تماس یا از راه جذب گیاه مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

-  فوزالون ۶۰ گرم (ماده فعال) در صد لیتر آب.

 - متید اتیون ۴۰ گرم (ماده فعال) در صد لیتر آب.

با این حال، برای همآهنگ کردن نوع، تاریخ و میزان سم برحسب اقلیم، به، آزمایشهای بیشتری نیاز است.

مبارزه با فیتوپت

  • سمپاشی، موقعی است که بیشتر از ۱۵٪ از جوانه ها آلوده باشند.

 - سمپاشی اول وقتی است که شاخه ها ۲ تا ۳ برگ و ۲ تا ۳ سانتیمتر طول داشته باشند.

- سمپاشی دوم ۱۵ روز پس از سمپاشی اول باشد.

این سمپاشیها را می توان برحسب سال و برحسب بیداری، زودگل و دیرگلی فندق با سمپاشی بر ضد بالانن ها نیز هما هنگ و همزمان کرد به شرطی که میزان مصرف آندو سولفان همچنان ۱۰۰ گرم (ماده فعال) در صد لیتر آب باشد.

  • یک بار سمپاشی نیز خیلی زود یعنی همزمان با بیداری گیاه و احتیاطاً توام با محلول بردو (اغلب علاوه بر دو سمباشى فوق) وقتی که ۳۰ تا ۵۰٪ جوانه ها آلوده شده باشند توصیه می شود.

سمهای مؤثر آزمایشهایی که به خصوص در اسپانیا و ایتالیا به عمل آمده اند تأثیر مطلوبى از مصرف آندو سولفان به میزان ۵۰ گرم (ماده فعال) در صد لیتر آب و آزین فوسه تيل به میزان ۶۰ گرم (ماده فعال) در صد لیتر آب نشان داده اند. در صورتی که به میزان ۵۰ م (ماده فعال) در صد لیتر آب و یا «بینا پا کریل» در عمل تأثیر کمتری  داشته اند.

 همچنین مصرف پودر گوگرد یا دیاز نیون و یا دی متوات نیز نتایج بهتری نشان داده اند.

شپشکها

برای مبارزه با شپشکهای فراوان فندق، مصرف سمهای سیستمیک بیشتر توصیه می شود. مانند پی ریمی کارب، آزین فوس اتیل، یا متیل، ایزولان، متیداتیون، موین فوس، فوسفامیدن، وامیدوتیون.

نتیجه:

تعداد سمپاشیها عواملی هستند که در حفظ سلامت و بهداشت گیاهی تأثیر عمده ای دارند به این معنی که در طول سه سال نخست رشد درخت ۳ تا ۵ سمپاشی با سمهای قارچ کش (مسی) و ۱ تا ۲ سمپاشی با سمهای حشره کش بر علیه لاروها و شپشک ها و در طول نخستین سال برداشت محصول ۳ تا ۵ سمپاشی با سم های قارچ کش (که یکی از آنها را می توان باسمهای حشره کش بر علیه فیتو پت همگام کرد) و ۳ تا ۴ بار سمپاشی با سمهای حشره کش بر علیه فیتو پت سفارش می شود.