JO WhatsApp Contact Button

مقالات

انتخاب پایه برای باغ گلابی|مرکز تحقیقاتی پژوهشی ایرانهال|

انتخاب پایه برای باغ گلابی|مرکز تحقیقاتی پژوهشی ایرانهال|

انتخاب پایه برای باغ گلابی|مرکز تحقیقاتی پژوهشی ایرانهال|

انتخاب پایه برای باغ گلابی

انتخاب پایه برای باغ گلابی همانند سیب، پایه های گلابی نیز به دو گروه پایه های بذری و رویشی یا همگروه طبق بندی می شوند. پایه های بذری به طی دهه های ۵۰ و قبل از این پایه پیدا کرده و بار فراوانی را هر ساله تولید می کند . تراکم باغ در صورت استفاده از این پایه بایستی بسیار بالا در نظر گرفته شود. پایه ولیک پایه ای بسیار مقاوم نسبت به خشکی و آفات و بیماریها بوده و شوری خاک را نیز بهتر از سایرین تحمل می کند. اندازه ميوه گلابی روى پایه زالزالک تا اندازهای کاهش یافته و به نظر می رسد میوه تمایل به دیررس شدن پیدا خواهد کرد.

 بر خلاف پایه های رویشی سیب که همگی از یک گونه و یا حداقل از یک جنس می باشند، پایه های رویشی گلابی از گونه های متفاوتی گزینش شده و هر پایه بسته به شرایط گونه دارای خصوصیات مخصوص به خود است که در تصمیم گیری برای احداث باغ از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بطور کلی پایه های رویشی گلابی متعلق به گونه های گلابی اروپایی و درخت به می باشند. پایه های پاکوتاه کننده در هر دو گونه  به و گلابی اروپایی وجود دارد، لیکن پایه های به با شرایط خاک های آهکی ناسازگار می باشند، در حالی که پایه های گلابی دارای سازگاری بیشتری نسبت به خاک های آهکی و زهدار است. علاوه بر این، پایه های رویشی به همگی حساس به آتشک بوده در حالی که پایه های رویشی گزینش شده گلابی دارای مقاومت زیاد تا بسیار زیادی به آتشک می باشند. مشکل اصلی پایه های رویشی گلابی در مقایسه با پایه های به سخت ریشه دهی آنهاست که تکثیر آنها را با مشکل مواجه می سازد. در سال های اخیر با توجه به ورود گسترده تکنیک کشت بافت به نهالستان های کشور، شمار قابل توجهی از پایه های رویشی گلابی متعلق به گونه گلابی شامل پیرودوارف (Pyrodwarf)،OHF87، OHF69،OHF40 ،OHF333و FOX11 وارد شده اند. از این بین سه پایه پیرودوارف،OHF69 و OHF40 توسط نهالستان های کشت بافتی به صورت انبوه ارائه شده اند، لیکن تنها در مورد پایه پیرودوراف تحقیقات ۳ تا ۴ سال نشان از سازگاری بهتر آن بوده است. تحقیقات روی این پایه ها همچنان در بخشهای تحقیقاتی درحال انجام می باشد. همگی پایه های فوق تحمل به آتشک بالائی داشته و در گروه پایه های نیمه پاکوتاه کنند باغ نیازی به قیم نداشته و با تمامی ارقام گلابی اروپائی، ژاپنی و چینی سازگار است. میزان تسریع در باردهی آنها در رقم کمتر از پایه به است، لیکن سطح تحمل آنها در مقایسه با پایه به نسبت به شرایط نامساعد محیطی بهتر و بالاتر است . از جمله این تحمل ها را می توان تحمل به خاک های مرطوب و زه دار و همچنین تحمل به خاک های قلیائی ذکر کرد. با توجه به محدودیت تحقیقات انجام گرفته در کشور روی این پایه ها، لازم است توسعه آنها با احتیاط لازم و در نظر گرفتن موارد لازم از جمله استفاده از آبیاری قطره ای به منظور جلوگیری از تماس طوقه ها با رطوبت بیش از حد صورت گیرد. پایه پیرودوارف در شماری از نهالستان های کشور به صورت قلمه و خوابانیدن مورد تکثیر قرار گرفته است که نتایج نسبتاً مطلوبی به همراه داشته است. پایه پیرودوراف همچنین قدرت ریشه دهی مطلوبی داشته و به خوبی در خاک مستقر می شود. رقم پیوند شده روی این پایه از قطر ساقه خوبی برخوردار شده و میزان سبزینگی در آن بسیار بالا خواهد بود. نتیجه ارزیابی های مقدماتی این پایه در کرج نشان داده که این پایه ظاهراً دارای توان القاء باردهی سریع در رقم پیوندی است. این پایه با هیچیک از ارقام گلابی دارای ناسازگاری نیست.

علاوه بر پایه های رویشی فوق، پایه های رویشی متعلق به گونه به نیز با نام  پایه های کوئینس برای درخت گلابی مورد استفاده بوده اند. این پایه های طی دهه های مختلف به کشور وارد و اهم آنها شامل پایه های کوئینسA،B ، C، BA29 یا پرونس کوئینس و همچنین کوئینس آدامز (Adams) می باشند. از بین سه پایه کوئینسC ،B ،A به ترتیب کوئینس A از همه پررشدتر و پایه کوئینس C پاکوتاه کننده ترین آنها است. پایه کوئینس A بعنوان نیمه پاکوتاه کننده بوده و نیازی به قیم ندارد، در حالی که پایه کوئینس C بسیار پاکوتاه کننده بوده و نیاز به قیم و داربست دارد. همه ارقام گلابی با پایه های کوئینسی سازگاری ندارند، لیکن شمار زیادی از آنها به خوبی سازگاری نشان داده و سریع تر از درخت گلابی روی پایه گلابی به بار می نشینند. این خصوصیت مهمترین صفت پایه های کوئینس برای گلابی است. پایه های کوئینس نسبت به بیماریهای پوسیدگی طوقه حساسیت قابل توجهی نشان داده و آبیاری درخت و تولید نهال در نهالستان از این بابت بایستی با دقت فراوانی صورت گیرد. از بین پایه های فوق، تنها پایه کوئینس A به صورت نسبتاً انبوه طی سال های قبل مورد تکثیر قرار گرفته و با ارقامی نظیر درگزی، تاشکندی و بیروتی سازگاری نشان داده اند. تفاوت قطر پایه و رقم در سال های اول کشت نهال گلابی روی این پایه ها به معنی ناسازگاری نبوده، طی سال های بعد به تدریج هم قطر خواهند شد. در استان زنجان و قزوین گلابی رقم لوئیزبون به صورت انبوه تری روی پایه کوئینس A تکثیر و کشت گردیده است. این ترکیب پیوندی طی سالهای اول رشد با رشد اندک پایه و رشد زیاد رقم پیوندی همراه است که به تدریج طی سال های ۵ الی ۶ به بعد با یکدیگر منطبق خواهند شد. از بین پایه های کوئینس موجود، پایه کوئینسی A و کوئینس BA29 و کوئینس آدامز تحمل نسبتاً بالاتری به خاک های  قلیائی و وجود بیکربنات در آب آبیاری دارند، لیکن در هر حال میزان تحمل آنها  به اندازه پایه های گلابی نیست. تجربه تلخ استفاده از پایه های رویشی کوئینسی و تلفات نهال ها در اثر پوسیدگی طوقه فیتوفترائی سبب مقاومت در استفاده از این پایه ها در سطح انبوه برای احداث باغ های پاکوتاه گلابی در کشور شده است. این پایه ها همچنین به راحتی از طریق قلمه یا خوابانیدن کپه ای قبل تکثیر هستند، لیکن در شرایط کشت بافت تا حدی از خود مقاومت نشان می دهند. استفاده از این پایه ها در خاک های مرطوب و دارای بافت سنگین و عدم وجود سیستم آبیاری قطره ای مردود است.

 

لطفا جهت آگاهی از هرس درخت گلابی،آبیاری درخت گلابی،کاشت درخت گلابی،شناسایی آفات و بیماریهای گلابی،احداث باغات گلابی،احداث تجاری باغات گلابی،کوددهی درخت گلابی،شرایط فروش انواع نهال گلابی،شرایط خرید ارقام نهال گلابی،فروش محصول باغات گلابی،شرایط پیش فروش محصول باغات گلابی،شرایط آب و هوائی و نیاز سرمایی درخت گلابی،شرایط خاک مناسب کاشت درخت گلابی،انتخاب پایه مناسب برای باغ گلابی،شرایط و تولید نهال گلابی،نهالستان گلابی،فاصله کاشت درختان گلابی،تغذیه باغات گلابی،فروش نهال گلابی،خرید نهال گلابی،قیمت نهال گلابی،نهال گلابی،نهال گلابی پایه مالینگ،خرید نهال گلابی پایه مالینگ،فروش نهال گلابی پایه مالینگ،قیمت نهال گلابی پایه مالینگ،نهال گلابی پایه کوتاه،خرید نهال گلابی پایه کوتاه،فروش نهال گلابی پایه کوتاه،قیمت نهال گلابی پایه کوتاه،آدرس نهالستان گلابی،نهال گلابی پایه رویشی،خرید نهال گلابی پایه رویشی،فروش نهال گلابی پایه رویشی،قیمت نهال گلابی پایه رویشی،نهال گلابی پایه پیرودوارف،خرید نهال گلابی پایه پیرودوارف،فروش نهال گلابی پایه پیرودوارف،قیمت نهال گلابی پایه پیرودوارف،نهال گلابی پایه کوییس،قیمت نهال گلابی کویینس،خرید نهال گلابی پایه کویینس،فروش نهال گلابی پایه کویینس

با شماره 09120460327 مهندس مدنی-09120460354 مهندس سوهانی تماس حاصل بفرمایید.

www.iranahal.com

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید