JO WhatsApp Contact Button

مقالات

بررسی خصوصیات مورفولوژیکی دانهال های بادام های وحشی پس از جوانه زنی

بررسی خصوصیات مورفولوژیکی دانهال های بادام های وحشی پس از جوانه زنی

بررسی خصوصیات مورفولوژیکی دانهال های بادام های وحشی پس از جوانه زنی

در یک پژوهش، بذرهای سه گونه A. lycioides، A. scoparia و A. webbii  از منطقه آباد فارس جمع آوری و پس از کشت، مورد ارزیابی مرفولوژیکی قرار گرفتند، آنالیز واریانس یک اختلاف معنی داری را بین گونه های مورد بررسی نشان داد. گونه A. scoparia دارای بیشترین طول ساقه و طول برگ بود. بیشترین قط ساقه نیز مربوط به A. scoparia بود . ولی کمترین قطر ساقه مربوط به A. orientalis بود . گونه A. webbii   بیشترین تعداد و بلندترین ریشه ها را  تولید کرد. همبستگی بین صفات مورفولوژیکی نشان داد که مشخصات ساقه دارای ارتباط معنی داری با صفات ریشه نیست. هرچند که طول برگ، عرض برگ، سطح برگ، تعداد ریشه قطر ریشسه در A. webbii   و تعداد برگ، طول برگ، عرض برگ، طول دمبرگ و تعداد ریشسه در P. scoparia و طول ساقه، تعداد برگ، طول برگ، طول دمبرگ، طول میان گره و تعداد ریشه P. orientalis  بعنوان شاخصه های مهم برای ارزیابی دانهال های این گونه ها قبل از بررسی های آنها در نهالستان  (Nursery test) می توانند مد نظر قرار گیرند.(Baninasab and Rahemi, 2006)

راحمی (۱۳۸۹) استقرار و قدرت رشد ۱۴ نمونه از ۸ گونه بادام وحشی را در کیسه های پلاستیکی در هوای آزاد بررسی کردند و اکوتیپ هایی که بیشترین طول و قطر ساقه را در همه مراحل رشد داشتند مشخص گردیدند.