JO WhatsApp Contact Button

مقالات

استفاده از گونه های وحشی بادام بعنوان پایه

استفاده از گونه های وحشی بادام بعنوان پایه

استفاده از گونه های وحشی بادام بعنوان پایه

 گزارش شده است که بادام های وحشی A. Spinosissima, A. Spartioides که بومی ایران می باشند توسط افراد محلی در مناطق خشک کشور پیوند سرشاخه می شوند(1956 ,Gentry، 1996 ,els (Kester and Gradziel قدمت پیوند بادام در ایران به بیش از ۳۰۰ سال تخمین زده می شود (مدنی، ۱۳۸۴). در حال حاضر پیش بینی می شود که حداقل ۵۰۰۰ هکتار از این گونه باغات بر روی گونه های الوک A. scoparia و ارژن A. elaeignifolia در ایران (فارس، کرمان، بوشهر و هرمزگان گزارش شده استموجود می باشد . (Rahemi and Yadollahi, 2006)

گزارش شده است که A. bucharica پایه مناسب برای بادام در شرایط دیم می باشد .(Evreinov, 1952)

 استفاده از گونه وحشی بادام A. Webbi بعنوان پایه در کشور يوگوسلاوی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است (1996 , Kester and Gradziel).

 بادام وحشی پاکوتاه تلخ A. nand که بوته ای، پاکوتاه، خاردار و کاملا به خشکی مقاوم است می تواند بعنوان پایه پاکوتاه کننده برای بادام مد نظر قرار گیرد. همچنین دانهال های با webbii حدود ۵۰-۳۰ درصد از A. communis کوتاهتر هستند و از لحاظ قدرت رشد (vigor) نیز به همین نسبت ضعیف تر هستند و لذا می تواند بعنوان پایه بادام، شلیل و هلو مورد استفاده قرار گیرد (2001 ,.Ak).