JO WhatsApp Contact Button

مقالات

و ضعيت سيتولوژیکی گونه های بادام

و ضعيت سيتولوژیکی گونه های بادام

و ضعيت سيتولوژیکی گونه های بادام

گونه هاى مختلف جنس Prunus دارای عددهای کروموزومی متفاوتی می باشند برای مثال بادام  P.dulcis آلو Pamericana، زردآلو P.armeniaCd، هلو P.persica  و گیلاس P.avium دییلویید بوده و دارای 2n=2x=16ی باشند، البالو peerasus بصورت تتراپلویید 2n=4x=32 بوده و P. domestica  بصورت هگزاپلوييد 2n=6x=48می باشد(Fellipe. 2000) ارقام بادام با کروموزوم های غیر طبیعی اغلب کاهش باروری را نشان می دهند  ..(1996 Kester and Gradziel,)

مطالعه کروموزوم های برخی از گونه های جنس بادام(P. hausskonechtii، P. communis، P. scoparia و P. lycioides) نشان داد که تعداد کروموزوم ها در چهار گونه مذکور نیز بهصورت  دیپلویید 2n=2x=16 می باشد (ظریفی و همکاران ۱۳۸۴).

همچنین در آنالیز کاریوتایپی ژرم پلاسم های بادام در چین مشخص گردید که گونه های حشی

-  P. triloba,  P. tangutica , P. mongolica به صورت دیپلوئید 2n=2x=16 وP. pedunculata  بصورت هگزاپلوئید 2n=6x=48 می باشد . (Rong et al. 2003)

در بررسی دیگری مشخص گردیده است که تعداد کروموزوم گونه های P. scoparia,، P. bucharica، P. nana،  fenzliana و P. kotschyi نیز برابر2n=2x=16 است. (Grasselly, 1977)

امروزه روش های تغییر یافته جدیدی برای شمارش کروموزوم های بادام ارائه شده است و  یکی از این روش ها، شناسائی کروموزوم ها در مراحل میتوز را امکان پذیر می سازد (Martinez-Gomez et al.,2005a)