JO WhatsApp Contact Button

مقالات

شناسائی بادام و گونه های وحشی آن با استفاده از مارکرهای مولکولی

شناسائی بادام و گونه های وحشی آن با استفاده از مارکرهای مولکولی

شناسائی بادام و گونه های وحشی آن با استفاده از مارکرهای مولکولی

کدخدایی و همکاران (۱۳۸۱) با استفاده از ۹ آغازگر RAPD، تنوع ژنتیکی ۱۲ توده باداموحشی استان اصفهان را مورد بررسی قرار دادند. توده های مورد بررسی در فاصله تشابه ۱۹ در ۴ گروه قرار گرفتند که هر گروه یکی از چهار گونه P. scoparia، P. Lycioidies، P.elaegnifoliaو P. hausskonechtie , را شامل می شد. به طور کلی تنوع بین و درون گونه ای نسبتاً بالایی مشاهده شد. بر اساس میانگین ضرایب تشابه درون گونه ای، گونه P. hausskonechtie  از تنوع بیشتری نسبت به دیگر گونه ها برخوردار بود. از نظر تنوع بین گونه ای بیشترین فاصله ژنتیکی بین گونه های P. hausskonechtiie و P lycioidies  تشخیص داده شد .

در آزمایشی دیگر با استفاده از ۷ آغازگر RAPD ۰ دوازده رقم تجاری و ۳ گونه وحشی بادام ایران مورد بررسی قرار گرفتند. دندروگرام حاصل نشان داد که در بین گونه های وحشی ارتباط خویشاوندی P. lycioides P. و P. scoparia بیش از ارتباط خویشاوندی خویشاوندی lycioides P. و P. reticulate  می باشد.. (Vezvaei, 1997)

با استفاده از ۲۱ جفت آغازگر تهیه شده برای ریز ماهواره های بدست آمده از ESTs و ۷ آغازگر ژنومی SSRS ارتباطات ژنتیکی ۳۶ رقم بادام از ناحیه چین و مدیترانه و دو رقم هلو، دو هيبريد هلو بادام و گونه های وحشی P. mongolica،  P. trilobal،  P. tangutica ، و .P ledebiuriana بررسی شده است. آغازگرهای ژنومی SSR و آغازگرهای EST-SSR هر دو انتقال پذیری بین گونه ای بالایی را نشان دادند. ژنوتیپ های مورد بررسی در چهار گروه قرار گرفتند، بطوریکه تمام ارقام تجاری بادام در یک گروه جای گرفتند و گروه مذکور به دو زیر گروه که زیر گروه اول تمام ارقام چینی و زیر گروه دوم تمام ارقام مدیترانه ای را شامل شد. این بدان معنی است که ارقام بادام مدیترانه ای و چینی تاریخچه تکاملی مجزایی دارند و نکته دیگر اینکه شباهت ارقام بادام به هلو بیش از شباهت بادام به گونه های وحشی مذکور است Xu et) al. 2004)

بررسی روابط فیلوژنیک ۵ رقم بادام، شش رقم هلو و ۱۱ گونه وحشی جنس Prunus با استفاده از مارکر مولکولی SSR مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تجزیه کلاستر ژنوتیپ های مورد مطالعه در ۴ گروه قرار گرفتند: گروه اول شامل ارقام هلو و گونه های وحشی آن، گروه دوم شامل ارقام زراعی بادام، گروه سوم شامل گونه های وحشی بادام و گروه چهارم گونه های.(Martinez - Gomezet al. 2003b)

تعداد ۳۵ رقم بادام ایران و سه گونه وحشی شامل P. Orientalis ,P. Communis و P. scoparia با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که ارقام اصلاح شده بادام از انتخاب های P. communis هستند. بر طبق نتایج بدست آمده این گونه ۵۰ درصد شباهت به ارقام اصلاح شده بادام دارد. حداقل شباهت بین ژنوتیپ بادام سنگی شماره ۲۸ با بادام وحشی P. scoparia به دست آمد (2006 .Kiani and al).

شیران و همکاران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD و SSR مطالعه ارقام بادام و 3عدد از گونه های وحشی آن از  جملهP orientalis ,P communis ala و P. scoparia  رسانیده اند. ارقام بادام با نژاد های P. Communis در یک کلاستر بوده و رابطه نزدیکی باP. orientalis  و P. scoparia دارند درحالیکه P. Pdulcis جدا شدند. (Shiran et al. 2007)

 تعداد ۳۶ رقم ایرانی و خارجی بادام با سه گونه وحشی بادام شامل ,P communis P orientalis و P scoparia با روش SSR مورد بررسی قرار گرفته و آنالیز کلاستر آنها نشان که ژنوتیپ ها بر اساس منشاء جغرافیایی و مشخصات شجره ای گروه بندی می شوند (Amirbakhtiar et al. 2006)

انالیز گونه های وحشی بادام در چین شامل P. ledebourianan، P. mongolica،. triloba ,tangutica و گونه P. pendulata با استفاده از تکنیک های AFLP و EST-SSR  انجام پذیرفت و روابط فیلوژنیکی گونه های وحشی بادام مورد ارزیابی قرار گرفت، همچنین روابط هلو و گونه های وحشی بادامشد (Ma et al. 2003).

 مشخصات ارقام بادام در کشور پرتغال بوسیله مارکرهای مولکولی (SSR و ISSR) و صفات مرفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است (2003 .Cabrita et al).

نقشه لینکاژی برای بادام در استرالیا با استفاده از روش های ISSR RAPD و SSR انجام پذیرفت در این برنامه حدود ۱۸۲ نتاج Fl که از تلاقی بین رقم فرانسوی لوران (Lauranne) و رقم آمریکائی نون پاریل (Nomparcil) بدست آمده بودند مورد استفاده قرار گرفتند ( Gregory  et al. 2003)

 تنوع و روابط بین گونه های وحشی بادام و برخی از گونه هایي زراعی این جنس (از جمله ۱۸ رقم بادام تجاری) با استفاده از مار کرمولکولی AFLP مشخص گردید، تجزیه کلاستر نشان داد که ژنوتیپ های مذکور را می توان به ۴ بخش یکنواخت تقسیم کرد اما تنوع مولکولی، تفاوت های زیادی را در داخلی این بخش ها نشان داد (2004 .Aradhya et al). ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین ارقام بادام با استفاده از مارکرهای SSR انجام شد، تشابه زیادی بین ارقام خودسازگار مشخص گردید و بین ارقام خویشاوندی ژنتیکی ضعیفی مشاهده گردید. (Sanchez - Perez. 2006)

تنوع ژنتیکی ارقام بادام با استفاده از تکنیک RAPD در سوریه مورد بررسی قرار گرفته است (2003 .Mirali and Nabulsi). خوشه بندی حاصل، تا اندازه ای با منشاء جغرافیایی ارقام بادام مورد مطالعه مطابقت داشت.

آنالیز مولکولی مربوط به تنوع ژنتیکی در کلکسیون بادام در کشور پرتقال به انجام رسیده است، تنوع و خویشاوندی ۳۵ رقم بادام و ۵ گونه وحشی بادام با استفاده از RAPD,SSR, AFLP  بررسی گردید، ۳ تکنیک مولکولی استفاده شده قادر به نشان دادن تنوع بودند ولی SSR بدلیل سادگی، اطمینان و کم هزینه بودن، گزینه مناسبی برای بادام تشخیص داده شد. (Martins et al. 2001)

در بررسی ۴۷ مارکرSSR بدست آمده از CT/AG بدست آمده از رقم آمریکایی تگزاس، تعداد ۴۲ عدد از آنها در ۸ رقم بادام پلی مورفیک بودند و ۳۱ عدد از آنها دارای لوکوس منفرد بودند (Mneja et al. 2005)

در تحقیقی مشخصات مولکولی ارقام بادامMarta،  Nompareil،  Mission، FerTagness  و P.  (Tuono و 4 گونه وحشی (P. elaegnifolia, P. hauskunechtii, P. scoparia, P. lycioide) 

آن با استفاده از 5 جفت مارکرهای DNA کلروپلاستی و 16 جفت مارکرDNA هسته ای  مورد بررسی قرار پگرفت. (Zeinalabedini et al. 2007b) ایشان همچنین برای بررسی تنوع نیتکی در همین گونه ها از مارکرهای مرفولژیکی، پروتئینی و DNA استفاده کردند . مارکرهای SSR هسته ای اغلب پلی مرفیسم بالایی را در مقایسه با مارکرهای مرفولوژیکی ، پروتئنی  و  SSR کلروپلاستی نشان داند. (Zeinalabedini et al. 2007b).

در یک بررسی، ارزیابی شباهت ژنتیکی و میزان چندشکلی در ۲۹ رقم بادام و ۸ ژنوتیپ هیبرید هلو و بادام و ۹ گونه وحشی بادام P. scoparid، P. communis، P. orientalis،P. glauca ،  P. kotschyi،

  1. tenella، P. bucharica، P webbii ، P kuramica بوسیله مارکر AFLPبه انجام رسید.

 (Sorkheh et al. 2007)  خوشه بندی  حاصل، نشان داد که ژنوتیپ ها و گونه های وحشی بر اساس منشاء و اجدادشان از یکدیگر جدا شدند و در بررسی صفات زراعی، نمونه ها بر اساس مشخصات میوه از هم تفکیک شدند. آنها تنوع ژنتیکی بالایی را در ارقام بادام بدست آوردند که می تواند در اصلاح بادام مفید باشد.

راحمی (۱۳۸۹) برای بررسی تنوع ژنتیکی ۸۹ نمونه بادام و سایر گونه های وابسته به آن، از نشانگرهای مولکولی شامل ۳۲ جفت آغازگر SSR و ۱۲ جفت آغازگر EST-SSR استفاده نمود. کاربرد آغازگر های SSR آلل های بیشتری را در مقایسه با EST-SSR تکثیر کرد. میانگین تعداد آلل های تکثیر شده در هر مکان ژنی برابر ۳۴ آلل بود و میزان شاخص چندشکلی (PIC) برابر 874/0 بدست آمد. در دندروگرام گروه ها  Amygdalus و Orientalis که متعلق به قسمت Euamygdalus هستند بدست آمد حداقل قسمت های Leptopus و Chamaeamygdalus فاصله زیادی را تا بادام نسبت به آلو نشان دادند. نتایج نشان داد که سری  Dodecandra(Lycioides)  از نظر تاکسونومی با قسمت Euamygdalus  نزدیک تر باشد.

جدول: سوابق کاربرد مارکرهای مولکولی مختلف در گونه های جنسPrunus

منبع

نوع مارکر مولکولی

گونه

Vezvaei et al. 1997

RAPD

P.lyoioides

 

 

P.Reticulata

 

 

P. Scoparia

Siami al.2002

Total protein

P.carduchonm

 

 

P.communis

 

 

P.kotschyi

 

 

P.lyoioides

 

 

P.pabotii

 

 

P.trichamygdalus

 

 

P.wumiensis

Martines et al 2001

RAPD/AFLP?MSR_PCR

P.webbii

Zeinalabedini et al 2002

Total protein

P.elaeagnifolia

 

 

P.hauskonechti

 

 

P.P.lyoioides

 

 

P.scoparia

 

 

P.elaeagnifolia

Vezvaei et a2003

Lsozymes

P.reticulata

 

 

P.scoparia

 

 

P.tangutica

Martinez- Gomez et al 2003 a

SSR

P.scoparia

 

 

P.webbii

 

 

P.argentea

 

 

P.bucharica

 

 

P.davidiana

 

 

P.glandulosa

 

 

P.kuramica

 

 

P.mira

 

 

P.pedunculata

 

 

P.petunikowii

Ma et al. 2003; Xu et al. 2004

SSR/EST-SSR

P.ledebourniana

 

 

P.mongolica

 

 

P.tangutica

 

 

P.triloba

Kadkhodaei et al. 2006

RAPD

P.hauskonechti

 

 

P.lyoioides

 

 

P.scoparia

Kiani et al. 2006

RAPD

P.communis

 

 

P.orientalis

 

 

P.scoparia

Amirbakhtiar et al. 2066

SSR

P.communis

 

 

P.orientalis

 

 

P.scoparia

 

 

P.communis

Shiran et al, 2007

RAPD/SSR

P.orientalis

Zeinalabedini et al 2007

SSR/chloroplast SSR

P.scoparia

 

 

P.elaeagnifolia

 

 

P.hauskonechti

 

 

P.lyoioides

 

 

P.scoparia

Sorkheh et al.2007

AFLP

P.bucharica

 

 

P.communis

 

 

P.glauca

 

 

P.kotschyi

 

 

P.kuramica

 

 

P.orientalis

 

 

P.scoparia

 

 

P.tennella

 

 

P.webbii

Rahemi, 2010

SSR/EST-SSR

P.argentea

 

 

P.bucharica

 

 

P.carduchonm

 

 

P.communis

 

 

P.dulcis

 

 

P.elaeagnifolia

 

 

P.erioclada

 

 

P.fenzliana

 

 

P.geniculata

 

 

P.geniculata

 

 

P.glauca

 

 

P.hauskonechti

 

 

P.kansuensis

 

 

P.keredjensis

 

 

P.korshinskyi

 

 

P.kotschyi

 

 

P.kuramica

 

 

P.lyoioides

 

 

P.nairica

 

 

P.orientalis

 

 

P.pabotii

 

 

P.pedunculata

 

 

P.persica

 

 

P.petunikowii

 

 

P.salicina

 

 

P.scoparia

 

 

P.spartioides

 

 

P.tennella

 

 

P.trichamygdalus

 

 

P.triloba

 

 

P.webbii

جدول - : لیست مارکر های SSR برای جنس Prunus

Dirlewanger et al.2006,O;mstead al. 2008 and Tavassolian., 2008 )

منبع

تعداد مارکر

کنابخانه

گونه

مارکر EST-SSR

Hagen et al. 2004

 

Genomic

P.armeniaca

AMPA

Arus(personal communication)2006

1

Genomic

P.persica ,cv.Loring

AP2M

Xu et.2004

21

Genomic

P.dulcis

ASSR

Dirlewanger et al.2002

28

Genomic

P.persica, cv.Merrill

EPPCT

 

 

 

OHenery

 

Mnejia al. 2005

8

Genomic

P.dulcis , cv. Texas

CPDCT

Aranzana et al. 2002

23

Genomic

P.persica, cv .Merrill

CPPCT

 

 

 

OHenery

 

Mnejia al. 2004

17

Genomic

P.salicina, cv.Santa Rosa

CPSCT

Clarke and Tobut 2003

3

Genomic

P.avium,cv.Napoleon

EMPA

Vaughan and Russell 2004

 

Genomic

avium

EMPaS

Yamamoto et al.2002

 

Genomic

P.persica

MA

Jooberur et al. 2000

 

Genomic

 

OP

Lopes et al. 2002

 

Genomic

P.armeniaca

PaeCITA

Downey and Lezzoni. 2000

3

Genomic

P.cerasus, cv.Erdi Botermo

PaeGA

Cantini et al. 2001; Struss et al. 2002

 

Genomic

P.cerasus

PaeGA

Sosinski et al.2000 , Georgi et. 2002

5

Genomic

P.pesica, cv. Bicentennial

Pchgms

Wang et al. 2002

4

Genomic

P.persica, cv.Nemared

Pchgms

Arus, 2006

1

Genomic

P.persica

Pchgms6

Cantini et al. 2001; Struss et al. 2002

3

Genomic

P.avium

PMS

Arus, 2006

 

 

   

Sosinski et al.2000

5

Genomic

P.cerasuss

PS

Jooberur et al. 2000

1

 

 

PS

Struss et al. 2003

8

Genomic

P.avium, cv.Valerij Schkalov

UCD-CH

 

 

 

   

Tstolin et al. 2004, Tstolin et al02005

41

Genomic

P.dulcis, cv.Ferragnes

UDA

Messina et al.2004,Tstolin et al.2005

28

Genomic

P.armeniaca, cv.portici

UDAp

Ciprianiet al. 1999; Tstolin et al 2000

9

Genomic

P.persica, cv.Redlhaven

UDP

 

 

جدول : لیت مارکرهای EST-SSR برای جنس Prunus

(Dirlewanger et al.2006,O;mstead al. 2008 and Tavassolian., 2008 )

منبع

تعداد مارکر

کنابخانه

گونه

مارکر EST-SSR

Decrooq et al. 2003

 

cDNA

P.armeniaca

AMA

Xu et.2004, Xie et al.2006

1

cDNA

P.dulcis

ASSR

Dirlewanger et al.2004, Howad et al. 2005

8

cDNA

P.dulcis

EPDCU

Dirlewanger et al.2006

 

cDNA

P.persica

EPPB

 Howad et al. 2005

 

cDNA

P.persica

EPPCU

Vendramin et al.2007

32

cDNA

P.persica cv .Yumycong

EPPISF

Yamamoto et al.2002

 

cDNA

P.persica

M

Yamamoto et al.2002

1

cDNA

P.persica, cv .Akatsuki

ma020

Yamamoto et al.2002

 

cDNA

P.persica

MD

Decrooq et al. 2003

2

cDNA

P.armeniaca ,  cv. Stark Early orange

pAcC25

 

 

 

 

 

Sosinski et al.2000

5

cDNA

P.persica, cv. Bicentennial

PCHCMS

Decrooq et al. 2003

1

cDNA

P.davidiana

Pdav

Ma al. 2003

19

cDNA

P.dulcis

PSSR

 

جدول : مروری بر کاربردهای مارکرهای SSR وest-ssr

 

 

Martinz-Gomze et.,2003

Xu et al2004

Sanches-Perez et al ., 2005

Amribakhtiar et al. 2006

Shiran et al .20066

Zeinalabedini et al., 2007

Sanches-Perez et al., 2007

Tavassolian et al., 2008

Fathi et al. 2008

Rahema et al. 2010

1

 

ASSR2

               

2

 

ASSR4

               

3

 

ASSR11

               

4

 

ASSR17

               

5

 

ASSR26

               

6

 

ASSR27

               

7

 

ASSR46

               

8

 

ASSR48

               

9

 

ASSR51

               

10

 

ASSR54

               

11

 

ASSR60

               

12

 

ASSR663

               

13

     

BPPCT001

BPPCT001

         

14

           

BPPCT002

     

15

     

BPPCT004

BPPCT004

 

BPPCT004

     

16

     

BPPCT005

BPPCT005

         

17

   

BPPCT007

BPPCT007

BPPCT007

BPPCT007

BPPCT007

   

BPPCT007

18

       

BPPCT008

 

BPPCT008

     

19

       

BPPCT009

         

20

     

BPPCT010

BPPCT010

BPPCT010

BPPCT010

     

21

       

BPPCT011

BPPCT011

BPPCT011

     

22

       

BPPCT012

         

23

     

BPPCT014

BPPCT014

 

BPPCT014

     

24

       

BPPCT015

 

BPPCT015

     

25

                 

BPPCT016

26

     

BPPCT017

BPPCT017

 

BPPCT017

   

BPPCT017

27

       

BPPCT018

         

28

           

BPPCT019

     

29

           

BPPCT020

     

30

       

BPPCT021

 

BPPCT021

     

31

           

BPPCT022

     

32

       

BPPCT024

 

BPPCT023

   

BPPCT023

33

                   

34

     

BPPCT026

BPPCT026

BPPCT026

BPPCT025

   

BPPCT025

35

     

BPPCT027

BPPCT027

 

BPPCT026

   

BPPCT026

36

     

BPPCT028

BPPCT028

         

37

                 

BPPCT028

38

     

BPPCT030

BPPCT030

 

BPPCT029

     

39

                   

40

                 

BPPCT032

41

       

BPPCT035

 

BPPCT033

     

42

     

BPPCT036

BPPCT036

         

43

     

BPPCT037

BPPCT037

 

BPPCT037

     

44

           

BPPCT038

     

45

           

BPPCT039

   

BPPCT039

46

     

BPPCT041

BPPCT041

         

47

                 

CPDCT004

48

             

CPDCT006

   

49

             

CPDCT007

   

50

             

CPDCT008

   

51

           

CPDCT016

     

52

             

CPDCT018

   

53

             

CPDCT019

   

54

             

CPDCT020

   

55

             

CPDCT022

   

56

             

CPDCT023

   

 

Rahemi et al . 2010

Fathi et al. 2008

Tavassolian et al ., 2008

Sanches- Perez et al 2007

Zeinalabedini et al ., 2007

Sdiran et al . 2006

Amirbakhtiar et al ., 2006

Sanchcs- Perez et al., 2005

Xu et al . 2004

Martinez- Gomez et al., 2003

 

 

 

CPDCT025

 

 

 

 

 

 

 

57

CPDCT025

 

CPDCT024

 

 

 

 

 

 

 

58

CPDCT027

 

CPDCT027

CPDCT027

 

 

 

 

 

 

59

 

 

CPDCT028

CPDCT028

 

 

 

 

 

 

60

CPDCT034

 

CPDCT034

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

CPDCT035

 

 

 

 

 

 

 

62

CPDCT042

 

CPDCT042

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

CPDCT045

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

CPDCT046

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

CPDCT047

CPDCT047

 

 

 

 

 

 

66

CPDCT002

 

 

CPDCT002

 

 

 

 

 

 

67

 

CPDCT003

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

CPDCT004

 

 

 

 

 

 

 

 

69

CPDCT005

 

CPDCT005

 

 

 

 

CPDCT005

 

 

70

CPDCT006

 

 

CPDCT006

 

 

 

 

 

 

71

CPDCT008

 

 

CPDCT008

CPDCT008

 

 

 

 

 

72

 

 

 

CPDCT013

 

 

 

 

 

 

73

 

CPDCT016

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

CPDCT017

 

 

 

 

 

 

 

 

75

CPDCT022

CPDCT022

 

CPDCT022

CPDCT022

 

 

 

 

 

76

 

 

 

CPDCT023

 

 

 

 

 

 

77

 

CPDCT024

 

CPDCT024

 

 

 

 

 

 

78

CPDCT026

 

 

CPDCT026

 

 

 

 

 

 

79

 

CPDCT027

 

CPDCT027

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

CPDCT028

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

CPDCT029

 

 

 

 

 

 

82

 

CPDCT030

 

 

CPDCT030

 

 

 

 

 

83

CPDCT033

CPDCT033

 

CPDCT033

CPDCT033

 

 

 

 

 

84

 

 

 

CPPCT035

 

 

 

 

 

 

85

CPDCT039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

CPDCT06

 

 

 

 

 

 

 

87

CPDCT012

 

CPDCT12

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

CPDCT18

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

CPDCT21

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

CPDCT22

 

 

 

 

 

 

 

91

 

 

CPDCT024

 

 

 

 

 

 

 

92

CPDCT034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 

EPDCU0004

 

 

 

 

 

 

94

 

 

EPDCU2584

EPDCU2584

 

 

 

 

 

 

95

 

 

EPDCU3083

 

 

 

 

 

 

 

96

EPDCU3117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

EPDCU3392

 

EPDCU3392

EPDCU3329

 

 

 

 

 

 

98

 

 

EPDCU3454

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

EPDCU4658

EPDCU4658

 

 

 

 

 

 

100

 

 

EPDCU5183

EPDCU5183

 

 

 

 

 

 

101

 

 

 

EPDCU9830

 

 

 

 

 

 

102

EPPISF001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

EPPISF002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

EPPISF010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

EPPISF011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

EPPISF014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

EPPISF018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

EPPISF020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

EPPISF025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

EPPISF027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

EPPISF032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

 

MA027

 

 

 

MA27a

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

MA40a

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

 

 

 

PceGA025

PceGA025

 

 

 

 

 

117

 

 

 

PceGA034

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

Pchgms3

 

 

 

 

 

 

119

 

 

 

Pchgms5

 

 

 

 

Pchgms1

 

120

 

Pchgms1

 

Pchgms1

 

 

 

 

 

 

121

 

 

 

Pchgms2

 

 

 

Pchgms3

Pchgms3

 

122

 

 

Pchgms3

 

 

 

 

 

 

 

123

Pchgms5

 

 

Pchgms6

 

 

 

 

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

PMS2

 

 

PMS03

 

 

 

 

 

 

126

 

 

 

PMS30

 

 

 

 

 

 

127

 

 

 

PMS40

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

PMS67

 

 

 

 

 

 

129

PS01H03

 

 

PS01H03

 

 

 

 

 

 

130

 

PS07A02

 

 

 

 

 

 

PS08E08

PS08E08

131

 

 

PS12A02

 

 

 

 

 

 

PS12A02

132

 

 

PS12E02

 

 

 

 

 

 

 

133

 

 

 

UDA-043

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

UDA-045

 

 

 

 

 

 

135

UDP96-001

 

UDP96-001

UDP96-001

 

UDP96-001

UDP96-001

 

 

UDP96-001

136

 

 

 

UDP96-003

UDP96-003

UDP96-003

 

 

 

UDP96-003

137

 

 

UDP96-001

UDP96-005

UDP96-005

UDP96-005

 

UDP96-005

 

UDP96-005

138

 

UDP96-008

 

UDP96-008

UDP96-008

 

 

 

UDP96-001

UDP96-008

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDP96-010

140

 

 

 

UDP96-013

 

 

 

 

 

UDP96-013

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDP96-015

142

 

 

 

 

 

UDP96-018

UDP96-018

 

 

UDP96-018

143

UDP96-019

 

 

UDP96-019

 

UDP96-019

UDP96-019

 

 

UDP96-019

144

 

 

UDP97-401

UDP97-401

 

 

 

 

 

UDP97-401

145

 

 

 

UDP97-402

UDP97-402

 

 

 

 

UDP97-402

146

 

 

 

UDP97-403

 

UDP97-403

UDP97-403

 

 

UDP97-403

147

 

 

 

UDP98-021

 

 

 

 

 

 

148

 

 

 

 

 

UDP98-022

 

 

 

 

149

 

 

 

UDP98-024

 

 

 

 

 

 

150

UDP98-025

 

 

UDP98-025

 

 

 

 

 

 

151

 

 

UDP98-405

UDP98-405

 

 

 

 

 

UDP98-405

152

 

 

 

 

 

UDP98-406

 

 

 

UDP98-406

153

 

 

 

UDP98-407

 

 

 

 

 

UDP98-407

154

 

 

UDP98-408

UDP98-408

 

 

 

 

 

UDP98-408

155

UDP98-409

UDP98-409

UDP98-409

UDP98-409

UDP98-409

 

 

 

 

 

156

 

 

 

UDP98-410

UDP98-410

 

 

 

UDP98-410

 

157

 

 

 

UDP98-411

UDP98-411

 

 

 

 

 

158

UDP98-412

UDP98-412

 

UDP98-412

 

 

 

 

 

 

159

 

 

 

UDP98-414

 

 

 

 

 

 

160

 

XAM01

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

XAM02

 

 

 

 

 

 

 

 

162

 

XAM03

 

 

 

 

 

 

 

 

163

 

XAM04

 

 

 

 

 

 

 

 

164

 

XAM05

 

 

 

 

 

 

 

 

165

 

XAM06

 

 

 

 

 

 

 

 

166

 

XAM07

 

 

 

 

 

 

 

 

167

 

XAM08

 

 

 

 

 

 

 

 

168

 

XAM09

 

 

 

 

 

 

 

 

169

 

XAM10

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

XAM11

 

 

 

 

 

 

 

 

171

 

XAM12

 

 

 

 

 

 

 

 

172

 

XAM13

 

 

 

 

 

 

 

 

173

 

XAM14

 

 

 

 

 

 

 

 

174

 

XAM15

 

 

 

 

 

 

 

 

175

 

XAM16

 

 

 

 

 

 

 

 

176

 

XAM17

 

 

 

 

 

 

 

 

177

 

XAM18

 

 

 

 

 

 

 

 

178

 

XAM19

 

 

 

 

 

 

 

 

179

 

XAM20

 

 

 

 

 

 

 

 

180