JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

هرس به شکل محور غیرآزاد درخت گردو

هرس به شکل محور غیرآزاد درخت گردو

هرس به شکل محور غیرآزاد نهال گردو

این سیستم هرس داشت که محور غیرآزاد یا متغیر نامیده می شود به تازگی در کالیفرنیا رواج یافته و عبارت است از تربیت درخت گردو به شکل هرم با 5 تا 7 بازوی اصلی و پراکنده به دور محور مرکزی.

فاصله کاشت. فاصله کاشت در سیستم غیر آزاد بر حسب جنس خاک و قدرت درخت متفاوت است. این فاصله برای هارتلی 9×9 متر؛ برای لارا 9×6، 8×8، 8×7، یا 8×6 متر؛ و برای پدرو 8×5، 5/7×5/7 یا 7×7 متر است.

هرس سال اول. در هرس سال اول نهال گردو در هنگام کاشت در ارتفاع 10 تا 30 سانتیمتری سطح زمین، بالای جوانه بیرونی (مخالف وزش باد) قطع و هرس می شود. در طول فصل شاخه قوی برای محور اصلی و یک شاخه ثانوی به عنوان جانشین محور اصلی انتخاب و هرس سبز می شود. همچنین سایر شاخه هایی که روی ساقه روییده اند حذف می شوند.

اگر محور اصلی راست نباشد از قیم استفاده می شود.

هرس سال دوم. هرس سال دوم شامل هرس زمستانه و هرس تابستانه است.

هرس زمستانه. در هرس زمستانه رشد ساقه اصلی باید به حداق 50/1 و ترجیحاً به 80/1 متر برسد. اگر طول محور مرکزی به این ارتفاع نرسیده باشد مجدداً از 30 سانتیمتری سسطح خاک قطع می شود و تمام جوانه های گردن به استثنای 2تا 3 جوانۀ زیر مقطع، حذف و یکی از آنها برای شکل دهی مجدد محور مرکزی حفظ می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب بازوبندی اولیه درخت از پایه پی ریزی می شود. این روش بیشتر در مورد واریتۀ لارا که زاویۀ شاخه بندیهای آن معمولاً تنگ و بسته اند توصیه می شود.

هرس تابستانه. در این هرس رشد محور مرکزی با هرس سبز نوک شاخه های ضعیف و نابجا در هنگامی که به 25 سانتیمتری رسیدند، و حتی با هرس سبز نوک شاخه های قوی و بجا که زاویۀ آنها تنگ است تحریک و تقویت می شود.

اگر روی شاخۀ محور اصلی، یا روی شاخه های جانبی آن در اردیبهشت ماه میوه ای دیده شود بی درنگ چیده می شود. این وضعیت بیشتر در واریتۀ پدرو و کمتر در واریته لارا اتفاق می افتد.

هرس سال سوم. این هرس نیز شام هرس زمستانه و تابستانه است.

هرس زمستانه. اولین بازوی درخت روی محور مرکزی در ارتفاع 50/1 متری از سطح زمین در جهت داخلی ردیفها طوری انتخاب می شود که تا حد امکان مانع عملیات بهزراعی نشود. این بازو باید با زاویۀ 45 تا 90 درجه به تنۀ عمودی درخت متصل و برای تقویت کوتاه و هرس شود.

در اینجا، محور مرکزی نیز بر حسب قدرتش معمولا در 30 سانتیمتری بالای بازوی انتخاب شده دوباره هرس و تربیت شکل محور غیر آزاد آغاز می شود.

اگر درخت قوی باشد بعضی از شاخه های جانبی نیمه قوی به منظور تولید میوه در سالهای اولیه با زاویه های باز نگه داشته می شوند و پس از رشد کامل بازوها و تشکیل فرم اصلی درخت حذف می شوند.

هرس تابستانه (هرس سبز) مانند هرس سال دوم انجام می شود.

هرس سال چهارم و بعد از آن. در هرس سال چهارم و سالهای بعد از آن 4 تا 6 بازوی فرعی در اطراف محور اصلی با زاویه های 45 تا 90 درجه و عمود بر تنه درخت، انتخاب می شود به طوری که فاصلۀ هر یک از آنها روی محور مرکزی (متغیر) 30 سانتیمتر باشد. هرگز نباید دو بازو مقابل هم روی تنۀ درخت قرار بگیرند. بازوهای ثانوی درخت گردو بر حسب قدرت واریته یک یا سه بار بیشتر هرس نمی شود. درختهای قوی مانند هارتلی و لارا هر سال یک بار و درختان ضعیف مانند پدرو هر سه سال یک بار هرس می شوند.

همان طور که گفته شد، شاخه های میوه دهنده کوچکتر به طور موقت بین بازوهای درخت نگهداری می شوند تا پس از رشد کامل درخت به تدریج حذف شوند. هنگامی که 4 تا 6 بازوی فرعی روی درخت انتخاب، تکمیل و تقویت شد، هرس زمستانه و تابستانه باید قطع شود. در این زمان رشد طولی محور غیرآزاد نیز به دلیل بارآوری درخت متوقف و درخت زیر فشار با میوه خم می شود.

هرس محور غیرآزاد عیبها و مزیتهایی نیز دارد.

مزیتها. استحکام شاخه ها و قدرت بازوهای درخت در این سیستم چنان است که بار میوه را به آسانی تحمّل می کنند. هرس برداشت، روی اندام جانبی شاخه ها انجام می گیرد و شاخه بندیهای تنک و کم پشت تاج درخت، که پس از تکمیل شکل و هرس داشت به 5 تا 7 شاخه می رسد، سبب تسهیل تابش نور خورشید به منطقه های میوه دهی و به مرکز تاج درخت می شود.

عیبها. عیبهای هرس محور غیرآزاد از این قرارند:

ـ اصلاح شاخه ها در استخوان بندی درخت دشوار است و سبب نقص ترکیب شکل و تاج درخت می شود و بر اثر هرس هر ساله، رویش شاخه ها بیشتر به قسمتهای پایینی درخت گرایش دارد و قاعده ای است.

ـ در هنگام ضعف درخت (ترکیب خاک و واریته کم قدرت) نیروی محور اصلی به سرعت محدود و متوقف می شود. در نتیجۀ شکل غیرآزاد با شاخه بندیهای متفرق شکل درهمی به خود می گیرد و هرسهای بعدی را دشوارتر می کند.

ـ کمبود شاخه روی درخت سبب تضعیف توان و باروری درخت در ارقام تیپ سوم مثل لارا و پدرو می شود.

ـ سیستم تربیت درخت گردو به شکل محور غیرآزاد با شاخه بندیهای محکم و قوی مانع کاشت متراکم آن در واحد سطح می شود.