JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

تغذیه و کوددهی درخت گردو

تغذیه و کوددهی نهال گردو

 تغذیه و کوددهی درخت گردو

برای حاصلخیز کردن خاک یک جوزستان مدرن، شناخت و بررسی دو عامل ضروری است:

ـ نیازمندیهای غذایی درخت؛

ـ ویژگیهای خاک و زمین جوزستان.

1.3 نیاز درخت گردو به عناصر معدنی

بررسی نیازهای درخت گردو به نوع و میزان عناصر غذایی و تشخیص کمّی و کیفی آنها به دو طریق انجام می شود.

  1. شناخت مواد معدنی از راه تجزیۀ اندامهای مختلف درخت.
  2. بررسی ترکیبات این عناصر و چگونگی جذب آنها از راه کشت هیدروپونیک Hydroponique.

انستیتوی تحقیقات کشاورزی جنوب غربی فرانسه از سال 1980 برای تشخیص مقدار مواد غذایی گردو، به مطالعۀ اعضای مختلف درخت کامل و بالغی که از خاک بیرون آورده شده بود پرداخت. با توجه به میزان حاصلخیزی خاک، اندامهای این درخت برای سه گروه نمونه برداری طبقه بندی شده اند.

ـ نمونه برداری از مواد غذایی ذخیره شده در اعضای خشبی گیاه (شاخه های یکساله و چند ساله).

ـ نمونه برداری از اندامهایی که به طور کلی یا جزئی زیر خاک رفته و استحاله شده اند (برگ و پوست سبز گردو).

ـ نمونه برداری از اجزایی که سالانه حتماً از باغ خارج می شوند (پوست و مغز و چوبهای هرس شده).

نتیجۀ مجموع تجزیه ها از این قرار بود: نیتروژن به میزان 5/218 کیلوگرم در هکتار، پتاسیم به میزان 9/334 کیلوگرم در هر هکتار، فسفر به میزان 8/19 کیلوگرم در هکتار، و منیزیم به میزان 8/21 کیلوگرم در هکتار.

میزان عناصر کم مصرفی مثل آهن، روی، بور و منگنز سالانه در حال کاهش بود. با در نظر گرفتن اینکه قسمت عمده ای از برگ و پوست و غیره بر اثر عملیات مکانیکی از باغ خارج می شود، علی رغم برگشت مقداری از آنها به زمین، خاک به تدریج ضعیف می شود و میزان نیتروژن، کلسیم و پتاسیم آن به ترتیب تا 9/74، 9/64، 3/29 کیلوگرم در هکتار کاهش می یابد.

در مورد میوه، بررسی تکمیلی روی برداشت متناوب صد عدد گردوی رسیده و سالم دارای پوست سبز و خشک و مغز از اواخر خرداد تا پایان فصل برداشت انجام و مشاهده شد که علی رغم افزایش مداوم عناصر پرمصرف و کم مصرف (به استثنای منگنز و آهن) در طول دورۀ رشد تدریجی میوه، 5 هفته قبل از رسیدن میوه کاهش شدیدی در نقل و انتقال این عناصر پدید آمد.

همانطور که در جدول ملاحظه می شود، مغز گردو دارای بیشترین مقدار منیزیم، نیتروژن، فسفر و منگنز بود.

 

 

 

پوست سبز

پوست خشک

مغز گردو

جمع

وزن خشک

پتاسیم

نیتروژن

کلسیم

فسفر

منیزیم

0/417

8/21

0/4

2/3

45/0

2/0

0/537

7/2

4/2

2/2

2/0

1/0

0/463

4/2

0/15

25/0

0/2

65/0

0/1417

9/26

4/21

65/5

65/2

95/0

 

با برگ و پوست سبز

بدون برگ و پوست سبز

کلسیم

9/224 کیلوگرم

کلسیم

9/64 کیلوگرم

نیتروژن

5/218 کیلوگرم

نیتروژن

9/74 کیلوگرم

پتاسیم

0/172 کیلوگرم

پتاسیم

3/29 کیلوگرم

منیزیم

8/21 کیلوگرم

منیزیم

3/6 کیلوگرم

فسفر

8/19 کیلوگرم

فسفر

2/9 کیلوگرم

 

عناصر پرمصرف (کیلوگرم)

عناصر کم مصرف (گرم)

N

P

K

Ca

Ma

Fe

Mn

Zn

Cu

B

9/131

3/9

7/77

4/150

8/14

5/587

4/420

4/292

4/264

6/147

 

پوست سبز دارای بیشترین مقدار پتاسیم و بیش از نیمی از کل کلسیم میوه بود. پوست خشکف ضمن فقدان عناصر پرمصرف (به استثنای کلسیم) دارای مقدار زیادی عناصر کم مصرف بود. همان طور که در جدول مشاهده می شود برگ درخت گردو نیز مقدار قابل توجهی عناصر معدنی داشت. نتیجه آنکه، تاج درخت گردو در یک هکتار باغ بارآور، هر سال 150 کیلوگرم کلسیم، 132 کیلوگرم نیتروژن و 78 کیلوگرم پتاسیم مصرف می کند.

به طور کلی درخت گردو در اغلب خاکهایی که بافت ترکیبی دارند قابل کشت است مانند خاکهای سیلیسی، رسی و آهکی، شنی، ماسه ای (حاصل از سنگهای رسوبی دوران سوم) و خاکهای رسوبی عمیق دوران جدید در اغلب دره های کوهستانی .