JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

کودریزی و تقویت خاک برای کاشت نهال گردو

کودریزی و تقویت خاک برای کاشت نهال گردو

کودریزی و تقویت خاک

 کود پایه برای کاشت نهال گردو

قبل از کاشت درخت گردو، باید نیروی ذخیره یا بنیۀ خاک از لحاظ عناصر کم تحرک معدنی مانند فسفر و پتاسیم و منیزیم یا آهک (در زمینهای اسیدی)، در عمق زمین یا در چاله های کاشت درخت که بعد از کاشت دسترسی به ریشه دشوار است، کاملاً تقویت شود.

نوع کود و میزان نیاز به آن از راه تجزیۀ فیزیکی و شیمیایی طبقات مختلف خاک، (یعنی از 25 تا 50 سانتیمتر در عمق و از 25 تا صفر سانتیمتر تا سطح زمین)، قبلاً تعیین و مشخص می شود. اهمیت تأثیر تقویت خاک قبل از کاشت به حدی است که این کار به شدت توصیه می شود. کود پایه یا کود اولیه کودی است که برای این منظور برای اولین بار به زمین کشت نشده داده می شود. کود پایه می تواند معدنی یا آلی باشد.

کودهای معدنی. کودهای معدنی می تواند شامل پتاسیم، فسفر، منیزیم و کلسیم باشد.

پتاسیم. مقدار پتاسیم به میزان رسی بستگی دارد که در سطح و عمق خاک وجود دارد، هر چه رس خاک بیشتر باشد نیاز آن به کود پتاسیم بیشتر است. در خاکهایی که میزان رس آنها در حد متوسط باشد از 200 تا 400 کیلوگرم در هکتار پتاسیم به صورت پتاسیم سولفات و به ندرت پتاسیم کلرید توصیه می شود.

فسفر. میزان مصرف کودهای فسفر به pH خاک بستگی دارد. در خاکهای اسیدی به مقدار بیشتر، از 200 تا 300 کیلوگرم در هکتار به شکل 5O2P (پنتوکسید فسفر) داده می شود. در خاکهای قلیایی به مقدار کمتر، از 100 تا 200 کیلوگرم در هکتار به شکل سوپرفسفات روی ردیف درختها داده می شود.

منیزیم. در خاکهایی که از این عنصر فقیرند حدود 300 تا 500 کیلوگرم در هکتار و در خاکهای شنی 200 تا 300 کیلوگرم در هکتار منیزیم داده می شود. در خاکهای اسیدی به شکل منیزیم اکسید و در خاکهای قلیایی به شکل منیزیم سولفات یا مخلوطی از منیزیم اکسید و منیزیم سولفات قبل از کاشت به زمین داده می شود.

کلسیم. کلسیم هنگامی توصیه می شود که زمین ترش یا بسیار اسیدی باشد. در این صورت میزان آهک بر حسب نیاز و کمبود آن تعیین و به تدریج افزایش داده می شود، البته تا حدی که مانع جذب سایر عناصر به ویژه عناصر کم مصرف نشود.

تعیین آهک مورد نیاز نیز بستگی به pH و نوع بافت خاک دارد و طبق دو فرمول زیر مشخص می شود.

  1. فرمول ژوره Joret که در آن میزان 3CaCO مساوی خواهد بود با:

(موجود pH – مطلوب pH) × (MO5 + A) 02/0

که در آن

A = میزان رس موجود در خاک به 1000.P؛

MO = میزان مواد آلی موجود در خاک به 1000.P؛

اگر آهک به شکل CaO باشد فرمول بالا در 56/0 ضرب می شود.

  1. Ca بر حسب ظرفیت تبدیلی خاک بعد از تجزیه با فرمول زیر تا 70 تا 80% به حد اشباع رسانیده می شود:

168×C.EC (z – 7/0) = CaO

البته با توجه به عمق زمین که حدود 50 سانتیمتر است.

در این فرمول C.E.C= ظرفیت تبدیلی خاک به g100/me و z= درصد اصلی Ca به نسبت C.E.C است.

 

 

5O2P

در خاکهای اسیدی

(با pH کمتر از 5/6)

در خاکهای خنثی

(با pH بین 5/6 تا 5/7)

در خاکهای قلیایی

(با pH بیشتر از 5/7)

کود زیاد: بیشتر از 400 کیلوگرم در هکتار

یا بیکلسیم فسفات یا فسفاتهای طبیعی یا سرباره

کود زیاد: بیشتر از 400 کیلوگرم در هکتار

یا سوپرفسفات یا بیکلسیم فسفات

کود متوسط: 200 کیلوگرم در هکتار با سوپر فسفات

O2K

خاکهای نفوذپذیر (زیاد)

خاکهای قابل نفوذ (کم)

خاکهای نفوذپذیر (زیاد)

خاکهای نفوذپذیر(کم)

خاکهای نفوذپذیر (زیاد)

خاکهای نفوذپذیر(کم)

کود متوسط:

200 کیلوگرم در هکتار با پتاسیم کلرید یا سربارۀ پتاسیمی

کود زیاد:

400 کیلوگرم در هکتار با پتاسیم کلرید یا سرباره پتاسیمی

کود متوسط:

200 کیلوگرم در هکتار با پتاسیم کلرید یا سربارۀ پتاسیمی

کود زیاد:

بیش از400 کیلوگرم در هکتار با پتاسیم کلرید یا سرباره پتاسیمی

کود متوسط:

200 کیلوگرم در هکتار پتاسیم سولفات

کود زیاد:

بیش از400 کیلوگرم در هکتار پتاسیم سولفات

MgO

منیزیم آهکی (دولومی)

احتمالا منیزیم آهکی یا منیزیم اکسید یا منیزیم اسید + منیزیم سولفات یا سولفات (کایسرپت)

منیزیم اکسید یا منیزیم اسید+ منیزیم سولفات یا سولفات (کایسرپت)

CaO

منیزیم آهکی (دولومی)

احتمالا منیزیم آهکی (بر حسب تجزیه)

هیچ

 

 

کود آلی. نقش اصلی مواد آلی حفاظت از بافت خاک، تشدید مقاومت به خشکی و جلوگیری از افت خاک است.

با اینکه در روشهای جدید به باغهایی که کشت سبز دائم دارند کود آلی منظم داده نمی شود، دادن کود حیوانی پیش از کاشت درخت به زمینی که از مواد آلی فقیر باشد (کمتر از 2 درصد) مفید و ضروری است.

ترکیب عناصر معدنی در کود حیوانی، بر حسب نوع دام و تغذیۀ آن متفاوت است.

استفاده از فضولات طیور بخصوص در زمینهای آهکی به علت وجود آهک زیاد توصیه نمی شود. میزان کود حیوانی نیاز 40 تا 60 تن در هکتار است که به منظور جلوگیری از تضعیف یا اتلاف عناصر آلی آن نباید عمیق تر از 25 سانتیمتری زیر خاک ریخته شود.

روش کودپاشی. با آنکه درختان گردو معمولا با فاصله هایی بیش از سایر درختهای میوه کاشته می شوند، ریشه آنها پس از چند سال به سرعت به هم می رسد. چون بر اثر آبیاری مداوم، ریشه ها رشد بیشتری دارند، به منظور تقویت ریشه و سرعت بخشیدن به استفادۀ آن از عناصر آلی، بهتر است قسمت عمدۀ کودهای حیوانی به ریشه ها داده و روی خطوط کاشت ریخته شود.