JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

میزان کود سالانه برای درخت گردو

میزان کود سالانه برای درخت گردو

کود سالانه برای نهال گردو

کود مورد نیاز باغهای جوان از زمان کاشت تا باردهی کامل (10 تا 14 سال) به شرح زیر است.

در سالهای اولیۀ پس از کاشت، چون درخت گردو در حال ریشه بندی و استقرار در زمین است و ریشه های جوان و گرسنۀ آن در جستجوی مواد غذایی در حول و حوش خود هستند، بهتر است کود حیوانی نیز هر چه بیشتر در همین منطقه و نزدیکتر به درخت پاشیده شود تا در هنگام باز شدن جوانه ها (معمولا حدود نیمۀ دوم فروردین) ریشه قادر به رفع نیاز غذایی باشد.

نیتروژن. نیتروژن تا 4 سال پس از کاشت درخت مهمترین عنصر مورد نیاز آن است. نیتروژن معمولا دوباره به زمین داده می شود؛ یعنی  آن در اسفند تا فروردین و  آن در نیمۀ اردیبهشت ماه.

اگر نیتروژن به شکل آمونیوم باشد یک یا دو هفته زودتر به زمین داده می شود. در سال اول 100 گرم نیتروژن خالص و تا سال چهارم هر سال 100 گرم به آن اضافه می شود، که بر حسب قدرت و ضعف درختها بین آنها تقسیم می شود.

سال

مقدار نیتروژن برای هر درخت (به گرم)

فاصلۀ درخت تا نیتروژن (به متر)

اول

100

یک متر

دوم

200

یک متر و نیم

سوم

300

دو متر

چهارم

400

دو متر و نیم

 

از سال اول تا چهارم نیتروژن نزدیک تنه درخت پاشیده و بلافاصله آب داده میشود. از سال پنجم آغاز باردهی است، بر حسب رشد درخت و میزان باردهی آن 40 تا 60 کیلوگرم در هکتار از سال پنجم تا هفتم؛ 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار از سال هفتم تا نهم و از سال دهم به بعد تا 100 کیلوگرم در هر هکتار نیتروژن به زمین داده می شود. و اگر رشد درخت زیادتر از معمول و باردهی آن کمتر شود، از میزان نیتروژن کاسته می شود.

پتاسیم. تا سال چهارم یک کود پتاسیم مرکب (3×15) و از سال پنجم بر حسب نوع خاک و میزان بارندگی کود پتاسیم سولفات یا پتاسیم کلرید به میزان 60 تا 100 کیلوگرم در هکتار از پاییز تا آخر زمستان به زمین داده می شود.

فسفریک اسید. تا سال چهارم یک کود مرکب (3×15) و از آن پس 40 تا 80 کیلوگرم در هکتار 5O2P به شکل سوپر فسفات در پاییز به خاکهای خنثی یا قلیایی داده می شود. در زمینهای آهکی دارای pH برابر 8/7 به بالا کودهای فسفره مثل پتاسیم دیرتر یعنی در اواخر زمستان به زمین داده می شود.

کودپاشی در باغهای گردوی دارای پوشش سبز

کودپاشی در باغهایی که دو کشت (گردو + پوشش سبز) دارند مشکلی دو گانه دارد؛ یعنی کود باید برای هر یک از این دو کشت جداگانه قابل استفاده باشد.

در چنین موردی باید در سال اول بذر پوشش را از خانواده گندمان یا بقولات کم رشد به نحوی در زمین بپاشند که نواری به عرض دو متر از هر سو روی ردیف درختها، همیشه عاری از پوشش یا گیاه هرز باقی بماند. این کار به شرح زیر انجام می شود.

  1. در قطعات پوشیده از پوشش سبز در دو سال اول کاشت سبز، علاوه بر کود معمولی برای درختهای گردو، یک کود اضافی شامل N.P.K به میزان یک واحد در دو مرحله به زمین داده می شود مرحلۀ اول قبل از باز شدن جوانه ها در حدود نیمۀ اسفند و به میزان نصف واحد است. مرحلۀ دوم در نیمه اردیبهشت و به میزان نصف واحد است.
  2. به نوار دو متری عاری از پوشش نیز تا نیمۀ اسفندماه روی ردیف درختها، نیم تا یک واحد کود N.P.K داده می شود تا مانع رقابت ریشه درختها با ریشه های پوشش سبز شود. نوار دو متری عاری از پوشش به تهویه و رشد ریشۀ گردو کمک مؤثری می کند.