JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

نگهداری زمین دارای پوشش سبز دائم (چمن) در باغ گردو

نگهداری زمین دارای پوشش سبز دائم (چمن) در باغ گردو

نگهداری زمین دارای پوشش سبز دائم (چمن)

نگهداری چنین زمینی عیبها و مزیتهایی دارد که به شرح زیر است:

مزیتها

ـ حفظ بافت خاک (در حد مطلوب)

ـ تسهیل رفت و آمد ماشین آلات بعد از بارندگی

ـ تسهیل برداشت و جمع آوری محصول در زمینهای سنگی

ـ کاهش دخالت نیروی انسانی به حداقل

ـ کاهش قدرت خاک در ایجاد کلروز

مشکلات و عیبها

ـ افزایش خطر یخبندانهای بهاره یک تا یک و نیم درجه سانتیگراد کمتر از خاکهای لخت؛

ـ افزایش نیاز به آب و مواد معدنی (نسبت به خاک لخت)

در صورت عدم تحقق این نکات، بخصوص در دو سال اول بعد از کاشت چمن، رقابت شدیدی با گردو به وجود می آید.

راهبرد

زمان مبارزه

طرز عمل

ماده فعال

نام تجارتی

مقدار در هکتار

ملاحظات

اول

اوائل اسفند

 

اوائل خرداد تا تیرماه

فقط یک مرتبه با علف کشهای قبل از رشد

 

اگر گیاه هرز زیاد و از گندمیان باشد و اگر غیر ای گندمیان باشند

سیمازین + دیورون + روغن

 

پاراکوت

 

پاراکوت + دیکوات

وژیوون D.S.

 

گراموکسیون 2000

 

پریگلون

12 لیتر

 

4 لیتر

 

4 لیتر

محلولپاشی روی خاک

 

با مخلوطی از گراموکسون + رگلون

دوم

اوائل اسفند

 

خرداد

تیر

محلولپاشی یک مرتبه با علف کشهای قبل از رشد

 

اگر علف زیاد باشد 2 مرتبه

سیمازین + دیورون+ روغن

 

پاراکوت

 

سیمازین + دیورون + روغن

وژیوون D.S.

 

گراموکسیون 2000

 

وژیرون D.S

6 لیتر

 

4 لیتر

 

6 لیتر

محلولپاشی روی خاک

 

با مخلوطی از گراموکسون + رگلون

 

خرداد تیر مرداد

مثل راهبرد اول

1.3.5 انتخاب گیاه برای پوشش سبز دائم

گیاه مورد نظر در این پوشش باید دارای مشخصات زیر باشد:

کاشت آسان

ـ رشد کند

ـ پوشش مطلوب در خاکهای سنگلاخی

ـ مقاوم به خشکی و سرما با طول عمر زیاد

 

 

راهبرد

زمان مبارزه

طرز عمل

ماده فعال

نام تجارتی

مقدار در هکتار

ملاحظات

اول

اسفند ماه

 

 

 

 

خرداد و تیر

 

تیر و مرداد

اولین نیم واحد از علف کشهای قبل از رشد و اگر علف زیاد باشد به اضافه:

 

 

یا به جای کلرسول

دومین نیم واحد از علف کشهای قبل از رشد با پیچک با فمبش و نظایر آنها

سیمازین + دیورون + روغن

 

آمینوتریازول با گلیفوزات یا پارکوات با گلوفوربنات آمونیوم

سیمازین + دیورون + روغن

آمینوتریازول (مثل بالا)

(مثل بالا)

2-4- دی آمین گلیفوزات

وژیوون D.S.

 

رانداپ

گراموکسیون 2000

 

باستا

کلرسول

وژیرون

کلرسول

ردانداپ

6 لیتر

 

10 لیتر

 

4 لیتر

 

3 لیتر

 

 

9 لیتر

 

6 لیتر

6 لیتر

2 لیتر

محلول = 2%

مادۀ فعال

 

دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد

محلول 2% ماده فعال

دوم

مثل اول (با وژیرون یا کلرسول) فقط یک مرتبه در اسفند ماه

 

وژیوون D.S.

 

کلرسول

15

وقتی خاک تمیز شد طبق راهبرد اول

 

سوم

اسفند

با علف کشهای قبل از رشد

 

اگر علف زیاد باشد به اضافه

 

علف کشهای قبل از رشد با پیچک و قمیش و خار

نورفلورازون

 

 

آمینوتریازول با گلیفوزات با پاراگوات

گلوفوزینات آمونیوم

دیورون

گلیفوسات

2-4-دی

زوریال

 

 

 

 

 

رانداپ

گراموکسون

باستا

 

رانداپ

5/2 کیلوگرم

 

 

10 لیتر

4 لیتر

 

3 لیتر

3 کیلو

 

2 لیتر

در سال اول 2 کیلو به جای 5/2 کیلو در هکتار

 

محلول 2% ماده فعال

 

مبارزه قبل از جوانه زدن دو لپه ایها با 2% ماده فعال دما کمتر از 25 درجه با 2% ماده فعال

در میان بذرهای بررسی شده انواع Fetuque ویژگیهایی دارد که با این هدفها تا حد زیادی تطبیق می کند. این گیاه دارای رشد کند است ولی گرفتار رقابت و حمله گیاهان هرز بخصوص در زمینهای سنگلاخی است.فتوک قرمز چمنی با رشد کندی که دارد به مراقبت کمتری احتیاج دارد، به علاوه با لگدمال شدن زیر پا یا چرخ ماشین نیز مقاومت بهتری نشان می دهد.فتوک قرمز غیرچمنی قویتر از قبلی است و در زمینهای سنگلاخی به آسانی پنجه می زند.

 شیوۀ عمل

ابتدا نواری به عرض دو متر از هر طرف روی ردیف درختان با مواد شیمیایی از گیاهان هرز پاک می شود تا رقابتی بین ریشه آنها با کشت سبز دائم ایجاد نشود و سپس از همان سال اول، به کشت بذر سبز دائم اقدام می شود.

با آنکه بذر فتوک در فروردین یا شهریور ماه قابل کاشت است، خیلی ریز و رشد آن کند است. پس بهتر است در بهار و در زمینی که کوبیده و آماده است به طور سطحی یا به عمق کم به میزان 30 تا 40 کیلوگرم در هکتار کاشته شود. در این صورت میزان بذر مورد نیاز در باغی به فواصل 10×10 متر معادل 18 کیلوگرم در هکتار  است.

چون رشد گیاهی این بذرها بسیار ضعیف است و به احتمال قوی در همان سال اول گرفتار رویش سریع گیاهان هرز می شود، باید بلافاصله با 2-4-د اقدام به از بین بردن آنها کود تا فتوک فرصت رشد داشته باشد.

برداشت و جمع آوری مکانیکی محصول گردو نیز در زمینهای پوشیده از چمن سبز دائم، بدون توجه به گیاهان هرز درو شده (یا نشده) بسیار آسان خواهد بود.