JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

نگهداری زمین با پوشش خشک موقت (مالچ)

نگهداری زمین با پوشش خشک موقت (مالچ)

نگهداری زمین با پوشش خشک موقت (مالچ)

 مالچ با کاه خشک

مالچ با کاه تکنیکی است که می تواند در زمینهایی که شرایط زراعی مطلوبی ندارند اثری مفید نشان دهد. برای مثال باغهای کم آب، خاکهای کم عمق و سبک.

در این روش، بخصوص در آغاز کاشت، درصد گرفتن نهال و رشد آن بیشتر می شود.

مزیتهای این روش به زیر است.

ـ حفظ بافت خاک، بخصوص در خاکهای فشرده

ـ سهولت جذب بیشتر مواد غذایی از عناصر معدنی خاک

ـ جلوگیری از هدر رفتن آب بر اثر تبخیر از خاک

ـ حذف کامل گیاهان هرز در اطراف درختها.

 مالچ با مواد پلاستیکی

پلاستیکهای مورد مصرف، پلی اتیلن های سیاه و بسیار نازکی اند که ضخامت آنها بر حسب مورد کاربرد متفاوت است. برای صیفی کاری به ضخامت 30 تا 50 میکرون به عرض یک متر برای یک سال، و برای گردو به ضخامت 80 میکرون به عرض 20/1 تا 25/1 متر که برای 3 تا 4 سال می توان از آن استفاده کرد.

پلاستیکها معمولا به قطعات 2 تا 3 متری بریده و وسط آنها برای کمک به رشد نهال سوراخ می شود و پلاستیکها روی زمین پهن می شود تا آب در داخل محفظۀ زیر پلاستیک جمع نشود و راکد نماند. اطراف پلاستیکها با سنگ و کلوخ در زمین ثابت نگهداشته می شود.تا موقعی که پلاستیک در اطراف درخت باقی باشد، عملیات زراعی منحصر به مبارزه بین ردیفها با گیاه هرز به کمک مواد شیمیایی خواهد بود.مالچ پلاستیکی در حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از رشد گیاه هرز مؤثرتر از مالچهای کاهی و آلی است.

 نتیجه گیری

با توجه به بحثی که شد آشکار می شود که نگهداری از خاک در باغهای گستردۀ گردو به دو شکل انجام پذیر است:

  1. روش عاری از پوشش گیاهی، یا گیاهی هرز.
  2. پوشش سبز دائم در تمام سطح باغ

روش دوم تاکنون برای کنترل گیاهان هرز و جلوگیری از رشد رقابت آنها با ریشۀ درختهای گردو تاثیر عملی و مفیدتری نشان داده است. با این روش می توان به قیمتی بسیار نازل، نه تنها از رشد گیاهان هرز جلوگیری کرد، بلکه دخالت نیروی انسانی را برای اجرای عملیات زراعی، حفظ گیاهان و برداشت محصول نیز به حداقل کاهش داد.

با آنکه مالچ های آلی و پلاستیکی در گرفتن نهال و رشد گیاهی در سالهای اولیه تاثیر زیادی دارند، باید توجه داشت که تغییر هر روش در حفاظت از خاک و تحولاتی که در آن ایجاد می شوند به هر حال خالی از عیب و نقص نخواهد بود.