JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

علائم شانکر زیر پوست گردو (Erwinia rubrifaciens)

علائم شانکر زیر پوست گردو (Erwinia rubrifaciens)

شانکر زیر پوست (Erwinia rubrifaciens)

شانکر عمیق زیر پوست گردو یکی از عوارض دیگر باکتریوز است که عامل آن باکتری اروینیا است. با آنکه باکتری عملا مث سایر بیماریها هنوز عمومیت نیافته است؛ در بعضی از ارقام حساس گردو مثلل هارتلی زیاد دیده شده است.

اولین علائم ظهور شانکر، برشهای طویلی به طول 10 تا 15 سانتیمتر است که از داخل آنها مایع غلیظ قرمز ـ قهوه ای رنگی بیرون می ریزد. بیماری به تدریج بافتهای لیفی آبکش و لایه های زاینده را می خورد و نابود می کند.

باکتری این بیماری همراه با شیرۀ گیاهی از پایین به بالا طوری آهسته صعود می کند که پیشرفت و خسارت آن علی رغم گرمای هوا کند و آرام انجام می گیرد و در نتیجه در سالهای اول زیانی متوجه محصول نمی شود.

عوامل عمده ای که در پخش و شیوع این بیماری سهیم هستند عبارت اند از باد، باران، حشرات مکنده و نیش زننده، و ماشین آلات تکانندۀ میوه.

حساسیت ارقام نسبت به این بیماری روی پایه های مختلف گردو متفاوت است.

 مبارزه

در صورت رعایت بعضی موارد احتیاطی در انجام عملیات زراعی می توان تا حدی از شیوع این بیماری جلوگیری کرد. برخی از این موارد عبارتند از:

ـ تکاندن مکانیکی درختهای بیمار در آخرین فرصت و ضدعفونی کردن گیره‌های دستگاه تکاننده و سایر ابزارهای باغبانی یا یک محلول باکتری کش مثل آب ژاول 2%.

ـ گسترش و اصللاح زهکشی در زمینهای زهدار.

ـ کاهش تعدادی از درختهای اضافی گردو، بخصوص اگر درختها به دلیل تراکم زیاد به هم رسیده باشند.

ـ انجام هرس فنی و کامل و هر سالۀ منظم بر حسب نیاز.

ـ بجز رعایت این نکات تاکنون روش دیگری برای درمان این بیماری ذکر نشده است. از کارهای مفید این است که در مراحل اولیۀ آلودگی، یعنی به محض مشاهدۀ اولین اثرهای آن، بافت و پوستهای آلوده بریده و محل زخمها بلافاصله با محلول بوردو ضدعفونی شود. در صورت پیسرفت شانکر، متمرکز کردن یا محدود کردن آلودگی به سایر نقاط زیر پوست دشوار و امکان ناپذیر خواهد بود.