JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

علائم بیماری آنتراکتوز گردو(Gnomonia leptostyla)

علائم بیماری آنتراکتوز گردو(Gnomonia leptostyla)

آنتراکتوز (Gnomonia leptostyla)

عامل این بیماری قارچی است به نام گنومونیا که در بهار بسیار سرد و مرطوب، یا در اواخر تابستان وقتی که دمای هوا پایین می افتد و رطوبت بالا می رود، بیشتر ظاهر می شود.

قارچ آنتراکتوز زمستانها را روی برگهای ریخته به حالت خواب و کمون به سر می برد.

 

 

1.3.1.6 علائم

علائم روی برگ و شاخه. برگ درخت گردو حساس ترین اندام آن است و اغلب زودتر از سایر اندامهای درخت به این قارچ آلوده می شود. اولین علائم ظاهری روی برگ، لکه های نامنظم خاکستری تا قهوه ای رنگ با حاشیه های قهوه ای سوخته و ابعاد نسبتا بزرگی است که روی برگ درخت گردو ظاهر و سبب ریزش برگهای زرد قبل از خزان می شوند.

علامت ظهور و خسارت این قارچ روی شاخه ها، لکه های درازتر و فرورفته تری است.

علائم روی میوه. در هنگام طغیان و شدت آلودگی، لکه های گرد، قهوه ای و سیاه رنگی فقط روی پوست سبز گردو ظاهر می شوند که اندازۀ میوه را کوچک و مغز گردو را نارس نگه می دارند.

2.3.1.6 مبارزه

سمپاشی با محلول مسی همان طور که در مورد باکتریوز گفته شد برای مبارزه با این بیماری نیز موثر و مفید است. در هنگام بارندگیهای مداوم و وجود رطوبت زیاد در بهارهای سرد و مرطوب که معمولا آلودگی بیشتر می شود، با افزودن سمومی دارای پایۀ مانکوزب Mancozebe به مواد مسی می توان با این بیماری مبارزۀ قطعی کرد.