JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

آفت پردارها در گردو

آفت سپردارها در گردو

سپردارها

درخت گردو اغلب مورد حمله چندین گونه از شپشکهای سپردار قرار می گیرد که در بین آنها دو گروه برای گردو خطرناک ترند: شپشک توت و شپشک قرمز گلابی.

هر دو گونۀ شپشک در سن بلوغ حالت دو شکلی جنسی پیدا می کنند، به این معنی که حشرۀ ماده با جسم نرم و لاغر و به رنگی تند، به کمک سپرهای محافظ مومی روی اندامهای درخت (تنه، ساقه، بازو و شاخه) می چسبد و با خرطوم نوک تیز خود بزاق مسمومی ترشح می کند و شیرۀ درخت را می مکد. در حالی که حشرۀ نر بالغ فقط به بارور کردن حشرات ماده می پردازد. حشرۀ نر دارای جسمی کشیده با بال و پنجه و شاخک است و در طول زندگی کوتاه خود بدون تغذیه روی اندامهای درخت سرگردان می ماند.

تولید مثل نسلهای متعدد شپشکها عمدتا در یک محل و بدون تحرک انجام می گیرد، به نحوی که سپرهای مومی خشکیده حشرات پیر، و مرده روی شپشکهای زنده و جوان را می پوشاند و آنها را در مقابل محلول پاشهای سمی به راحتی محافظت می کند.