JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

آفت شپشک توت در گردو

آفت شپشک توت در گردو

شپشک توت (Pseudaulacaspis pentagona TARG)

سپر مومی حشرۀ ماده شپشک توت به شکل تنه مخروطی شکل و پهن است به قطر 2×8/2 میلی متر که رأس آن به رنگ سفید مایل به سرخ است. جسم ماده در زیر سپر به رنگ زرد، سپر حشرۀ نر به رنگ سفید و لارو آنها نیز به رنگ سرخ و نارنجی است. شپشک توت به تنه و بازوهای درخت گردو حمله می کند و لایه های ضخیمی از سپرهای مومی حجیم روی آنها انباشته می کند.

حمله و خسارت این آفت که از سال 1986 در جوزستانها با شدت رو به طغیان گذاشته است باعث ضعف تدریجی و انحطاط درختهای گردو شده است.

زیست شناسی. حشره ماده شپشک توت زمستان را به حالت بارور می گذراند و سالی دو نسل تولید می کند. لاروهای نسل اول در آخر اردیبهشت و لاروهای نسل دوم اوایل مرداد ماه ظاهر می شوند.

مبارزه. با این حشره می توان در زمستان با روغن زد زمستانه مبارزه کرد، با این حال بهتر است در فصل رویش درخت و در طول دورۀ رشد گیاهی بخصوص هنگامی که لاروهای نسل اول سرگردان هستند و هنوز به زیر سپرهای محافظ نرفته اند سمپاشی اصولی آغاز و انجام شود.

آغاز سمپاشی برای این آفت به دقت و مشاهدات منظم روزانه ای بستگی دارد که تعیین دقیق تاریخ شروع سمپاشی منطبق با خروج لاروها و مدت زمان پراکندگی آنها بعد از تفریخ انجام می گیرد. معمولا دوبار سمپاشی با 15 روز فاصله برای تسلط بر مجموعه لاروهای پراکنده کافی به نظر می رسد، به شرطی که منطقه سمپاشی شده فقط منحصر به نقاط آلوده باشد، زیرا سموم مصرفی عموماً برای محیط زیست دشمنان طبیعی کشنده است و می تواند بخصوص طغیان کنه را نیز تسریع کند.

مادۀ فعال

نام تجارتی

میزان مصرف لیتر در هکتار

ملاحظات

کوبینالفوس Quinalfos

اکالوکسEkalux

51/1

با مسمومیت کمتری برای دشمنان طبیعی

متیداتیون Methidathion

محلول اولتراسید 20Ultracide 20

11/2

ـــ