JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

آفت شته در گردو

آفت شته در گردو

 راه مبارزه با شته ها در گردو

در بین شته ها دو گونه به گردو خسارتهای احتمالی می زنند. یکی شتۀ رگبرگ است که درشت، زرد دارای خطوط سیاه و در سطح بالایی پهنک برگ است. دیگری Chromaphis juglandica است که شته ای کوچک در سطح پایینی برگهاست.

اغلب، شته های گونه اول هستند که در بعضی از سالها با حملات موضعی سمپاشیهای خاصی را ایجاب می کنند.

 شتۀ رگبرگها (Callaphis juglandis)

تخم این شته نارنجی رنگ و حشرۀ بالغ آن درشت (3 تا 4 میلی متر) به رنگ زرد و منقوش به خطوط سیاه است.

این شته به شک کلنی، به خط زنجیر در طول رگبرگ اصلی در سطح بالایی برگ گردو قطار می شود و از شیرۀ جاری در رگبرگ تغذیه می کند. نیش زدن مداوم این حشرات به رگبرگ اصلی و مکیدن دائم شیرۀ گیاهی مانند تلمبه ای است که مواد غذایی محلول را بیرون می کشد و درخت را ضعیف و نابود می سازد.

از طرف دیگر عسلکی غلیظ و لزج و چسبنده از نیش این حشره ترشح می شود که محیط مساعدی برای پرورش قارچ فوماژین ایجاد می کند.

فوماژین مولود قارچی است که ضمن سیاه کردن اندامهای مختلف درخت سبب سوزندگی برگ بر اثر تابش نور خورشید نیز می شود.

کلنی های پیوسته به هم و متراکم این شته سبب کاهش اندازه و کیفیت میوه و حتی سبب ریزش برگ قبلل از خزان می شوند.

خسارت عمدۀ این شته از اوایل تا اواخر تیرماه طول می کشد.

زیست شناسی. این حشره زمستان را به حالت تخمهایی که حشرۀ مادۀ بی بال در فصل پاییز در شکاف پوست درخت می گذارد به سر می برد و لاروهای آن در بهار پس از تفریخ بلافاصله در امتداد رگبرگهای اصلی به خط زنجیر قطار می بندند و به شیوۀ بکرزایی بدون دخالت حشرۀ نر بارور می شوند و به مادۀ بالدار تغییر شکل می دهند.

طول عمر این شته 20 روز است و نرهای بالغ و بالدار و ماده های بی بال آن در درجه نامطلوب است.

مبارزه. وقتی که قسمت عمده برگهای درخت گردو با کلنی های این حشره آلوده شد

 

مادۀ فعال

نام تجارتی

میزان مصرف لیتر در هکتار

ملاحظات

فلووالینات

-

200/0

600/0 برای مبارزه با کارپوکاپس

بیفن ترین

تالستارفلو

275/0

-

فوزالون

زولون فو

200/1

شبیه مبارزه با کارپوکاپس

پیربمبکارب

پریمورج

750/0

موثر برای شته ها و خنثی برای کنه ها

 

و ترشح عسلک ظاهر شد زمان سمپاشی است. چون این حشره معمولا قبل از ظهور نسل اول کارپوکاپس خسارت می زند، انجام یک سمپاشی اختصاصی الزامی است.