JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

بیماری لب شتری بادام

بیماری لب شتری بادام

عامل این بیماری قارچ Taphrina deformans با مترادف Exoascus deformans است.

علائم

در بادام نیز در بهار پهن برگهای بادام کلفت میشوند و برحسب ارقام بادام، به رنگ سفید و قرمز در می آیند.

روش مبارزه

سمپاشی با محلولهای مسی هنگام ریزش برگها، یا با قارچ کشهای ترکیبی قبل از گلدهی تنها راه کنترل این بیماری شناخته شده است.