JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

بیماری مونیلیا بادام

بیماری مونیلیا بادام

بیماری مونیلیا درخت بادام

عامل این بیماری قارچی به نام MoniliaLaxa است.

علائم

در بهار و در هوای مرطوب اسپورهای پراکنده به کمک باد روی کلاله های گل بادام می نشینند و پس از نفوذ به درون گلها باعث خشک شدن گل آذین ها میشوند. دوام طولانی گل آذینهای خشکیده روی شاخه علامت مشخصه این بیماری است. در بهار، هنگام باز شدن گلها، اگر بارندگی باشد همه ارقام بادام نسیت به این بیماری حساس خواهند بود. پس از آلوده شدن گلهاست که تفاوت حساسیت ارقام مختلف نسبت به سرعت نفوذ قارچ روی شاخه ها آشکار میشود.

روشهای مبارزه

جمع آوری هر چه بیشتر میوه های باقی مانده روی درخت و حذف شاخه های آلوده در زمستان و سوزاندن آنها. مصرف به موقع هر نوع سم مؤثر بر ضد این بیماری و استفاده از مس یا سموم مس دار در پاییز در هنگام برگ ریزان و در زمستان برای ریشه کنی. محلول پاشی با قارچ کشهای ترکیبی به ویژه در سالهای مرطوب قبل از باز شدن گلها و یا در حین باز شدن گلها، حتی بعد از پایان فصل گلدهی. سموم توصیه شده دارای پایه تیوفانات متیل هستند.