JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

بیماری کوریننوم بادام

بیماری کوریننوم بادام

آفت کوریننوم درخت بادام

کوریننوم بر اثر قارچ Stigminacarpophila (Coryneumbeijerincku) ایجاد میشود. این بیماری روی میوه، برگ و شاخه لکه هایی به رنگ قرمز تیره ایجاد میکند که بعد چوب پنبه ای میشوند. این لکه های گرد 3 تا 10 میلیمتر قطر دارند پس از خشک شدن و ریزش سوراخهایی بسیار مشخص روی برگ ایجاد میکنند.

روش مبارزه

خودداری از آبیاریهای بارانی روی تاج درخت. استفاده از قارچ کشهای زمستانه به ویژه وقتی که حمله و خسارت در تابستان قبل از آن طغیانی بوده است.