JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

بیماری لکه قرمز بادام

بیماری لکه قرمز بادام

آفت لکه قرمز بادام

عامل این بیماری قارچ Polystignaocchraceum است. بیماری روی برگ بادام به شکل لکه های بسیار درشتی به قطر یک تا دو سانتیمتر ظاهر میشود که به اشکال گوناگون و به رنگهای زرد و قهوه ای روشن و رنگ قهوه ای تیره در می آید. بعضی از ارقام بادام مثل تواونو و توزور شماره 3 بسیار حساس و برخی دیگر مثل آی و فورنات دوبرزنو کمتر و فررادوئل و فراگنس کاملاً نسبت به این بیماری ایمن هستند.

روش مبارزه

این بیماری بیشتر در باغهایی پدیدار میشود که در آنها دفع آفات کمتر انجام میشود. محلول پاشی با موادر مسی در زمستان یا با یک قارچ کش ترکیبی در بهار برای دفع این بیماری کافی است.