JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

بیماری آنتراکنوز بادام

بیماری آنتراکنوز بادام

آنتراکنوز درخت بادام

قارچ عامل این بیماری Gloeosporium amygdalnium یا مترادف Colletrichrum gloeosporioide است.

علائم

این بیماری در بهار روی میوه های جوان و نارس به شکل لکه های زرد رنگ و به قطر تقریبی یک سانتیمتر ظاهر میشود. این لکه فرورفتگیهایی تشکیل میدهند که روی آنها صمغ (گوموز) کمابیش زیادی تراوش میکند. آنتراکنوز که معمولاً در آوریل به ارقام حساس بادام حمله میکند، میتواند به تدریج در طول تابستان کل محصول سال را از بین ببرد. قارچ این بیماری ضمن انهدام میوه، با ایجاد نکروزهای پیشرفته روی برگها حتی میتواند شاخه ها را نیز بخشکاند.

روش مبارزه

برای مبارزه با این قارچ باید از همان قارچ کشهایی که بر ضد مونیلیا، کورینئوم و تاولور استفاده میشود بهره گرفت. اولین سم پاشی در آغاز ریزش گلرگها و دومی پس از ریختن کاسبرگها یعنی 15 روز بعد با ترکیباتی از قبیل زینب، کاپتان و تیوفانات متیل انجام میگیرد.