JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

بیماری پلومب بادام

بیماری پلومب بادام

آفت پلومب درخت بادام

عامل این بیماری قارچ Stereum purpureum است.

علائم

قسمتی از برگها بر اثر زخم بزرگی که کانون آلودگی است به این قارچ مبتلا میشود. با پیشرفت بیماری ترکهای بزرگی در پهن برگها دیده میشود.

روشهای مبارزه

برای مبارزه با پلومب عملاً راهی وجود ندارد. اما برای جلوگیری از ورود اسپورهای این قارچ از راه زخم به شاخه ها، باید بلافاصله پس از هرس محل بریدگی را با مخلوطی از رنگهای آمیخته به قارچ کش(حتی در روزهای آفتابی) پوشاند. هرس نکردن در دوره بارندگی نیز مؤثر خواهد بود.