JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

بیماری غده ریشه بادام

بیماری غده ریشه بادام

آفت غده ریشه بادام

این بیماری که با نام انگلیسی crown gall (گال طوقه) نیز معروف است. این بیماری به صورت غده های ریز و درشت هنگام بیرون آوردن نهال از زمین خزانه روی ریشه کاملاً نمایان است. در همان لحظه نهال باید فوراً نابود شود.

علائم

عامل این بیماری Agrobactrium Tumefaciens است. بیماری روی ریشه های اغلب میوه های هسته دار غده هایی به نام گال ایجاد میکند. از این گالها در ریشه های دو ساله به قطر 2 تا 5 سانتیمتر و در درختهای پیر به ابعاد درشت تری میرسند. معمولاً اگر درختی عاری از گال کاشته شود خطر آلودگی آن کمتر است، اما زخمهای حاصل از هرس، چه سطحی باشد چه عمقی، میتواند روی ریشه، حتی روی طوقه درخت غده هایی آلوده به این باکتری ایجاد کند.

روش مبارزه

حساسیت پایه: پایه های بادام نسبت به این غده های باکتریایی حساسیتهای متفاوت نشان میدهند. پایه هلو × بادام یا GF677 بسیار حساس است، پایه های حاصل از هسته هلو حساسیتهای مختلف دارند، پایه های هلوی نماگارد به رغم حساس بودن به کلروز در مقابل این غده های باکتریایی مقاومتر از GF305 هستند.

آنتاگونیست باکتری: اخیراً در باکتریایی آنتاگونیستی به نام K84 کشف شده. بهترین راه پیشگیری از این بیماری دقت در سلامت ریشه در هنگام خرید نهال است.