JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

علل نارسی جوانه ها بادام

علل نارسی جوانه ها بادام

نارسی جوانه ها

نارسی جوانه های بادام اختلالی است که منشاء ژنتیکی دارد. این اختلال از راه تکثیر جنسی (بذرکاری) منتقل میشود. نارسی جوانه پدیده است که از طریق تلقیح یک درخت سالم با یک درخت بیمار منتقل نمیشود.

علائم

ساده ترین نشانه این بیماری ریزش جوانه های رویشی بادام هنگام بیداری درخت است. وقتی ریزش زیاد باشد منظره ای به درخت میدهد که با هیچ پدیده دیگری اشتباه نخواهد شد. تنها راه جلوگیری از این اختلال، عدم کاشت نهال در مناطقی است که تابستانهای بسیار گرم دارند و نیز پرهیز از کاشت و ارقام حساس.