JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

بیماریهای فساد بادام

بیماریهای فساد بادام

بیماریهای فساد بادام

گونه Prunus amygdalus نسبت به بیماریهای ویروسی معمولاً متحمل و بلکه مقاوم شناخته شده است. تنها راه پیشگیری از سرایت و خسارت آنها، انتخاب نهالهای سالم عاری از ویروس تضمین شده است.

آفات

نماتودها

در بین شش گونه نماتود گیاه خوار که عامل عمده انهدام درخت بادام هستند

Meloidigyne arenaria

این نماتودها روی سیستم ریشه درخت، گال هایی تولید میکنند که اغلب با گال طوقه اشتباه میشود و با ضعف تدریجی درخت و توقف رشد سبزینه ای آن همراه است.

Pratylenchus vilnus

این نماتود هیچ گونه تغییر شکلی به ریشه نمیدهد و از دید کارشناسان پنهان می ماند.

Macropostonia eenoplax

نماتودها هنگامی به درخت آسیب میزنند و آن را نابود میکنند که بادام روی این نماتود برعکس دو گونه قبلی هرگز در بافت ریشه متمرکز نمیشود اما در متابولیسم گیاه دخالت میکند و فیزیولوژی آن را مختل میکند.

Capnodcs

این سوسکهای درشت زیانهای بسیار به میوه های هسته دار میزنند. لاروهای جوان این حشره به محض خروج از تخم از راه طوقه درپوست درخت یا در اولین دسته ریشه های سطحی نفوذ میکنند. در طول زندگی چندین ماهه خود قبل از شفیرگی با جویدن چوب و حفر دالانهایی در داخل تنه درخت سبب مرگ آن میشوند. حشره ماده بالغ در ماه مه تا سپتامبر 200 تا 300 تخم در قاعده تحتانی تنه درخت میگذارد.

مصرف لیندن و HCH

Cossus

این پارازیت پروانه درشتی است که لاروهای آن خسارتی نظیر خسارت کاپنود به درخت میزنند با این تفاوت که توده ای از فضولات این حشره توأم با گوموز روی درخت باقی می ماند. لاروهای این پروانه به رنگ صورتی سرخ و سر سیاه رنگ تفاوت بسیار با لاروهای سفید رنگ و سر پهن کاپنود دارند. طوقه درختهای آلوده به خسارت این پارازیت قبلاً مبتلا به گال طوقه بوده است بنابراین به محض مشاهده خسارت باید با مفتول سیمی و انباشتن خمیرهای سمی در حفره ها با لارو این پارازیت مبارزه کرد.

Scolytes

این سوسک کوچک 2 میلیمتری که سیاه رنگ است بیشتر روی درختانی دیده میشود که بر اثر بیماریهای قارچی یا کمبود اب و آبیاری ضعیف شده اند. یک آبیاری خوب در این حالت میتواند با جبران کمبود آب ضعف درخت را ترمیم و از افزایش خسارت جلوگیری کند. از جوانه های محور برگها در شاخه های جوان تغذیه میکنند. از سوراخهای ریزی در زیر جوانه قطره های گوموز تراوش میکند و باعث خشک شدن برگچه ها میشود. تنها راه مبارزه با این آفت محلول پاشی با سموم حشره کش در ماه مه – ژوئن پس از ظهور حشرات بالغ و سوزاندن توده درختهای خشکیده در باغ است.

مینوزها

مینوز کوچک یا Anarsia و سرشاخه خوار شرقی یا Grapholita molesta دو پروانه هستند که کرمهای حاضل از تخم آنها در خزانه و روی نهالهای جوان از نوک سر شاخه ها تغذیه میکنند و مانع شاخه بندی اصلی درخت میشوند. کرمهای دیگری مانند Carpocapsae یا Pyralecaroubier در اواخر تابستان به ارقام پوست نازک بادام حمله میکنند. برای مبارزه با این آفات باید هر چه زودتر یعنی در اواخر فصل گلدهی با سمومی چون آزینیفوس یا فوزالون، یا ... سمپاشی انجام شود.