JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

بیماری اوریتوما بادام Eurytoma amygdali

بیماری اوریتوما بادام Eurytoma amygdali

اوریتوما Eurytoma amygdali

این زنبور گیاه خوار خسارات بسیار زیادی به درخت بادام میزند. مشخص ترین نشانه خسارت این آفت ابتدا خشکیدگی میوه های آلوده نزدیک به مرحله رسیدن است. اگر در این حالت به داخل میوه شکافته نگاه کنیم می بینیم که دو لپه بادام وسیله کرمی جویده شده است که هنوز زنده و در حال فعالیت است.

روش مبارزه

در زمستان باید میوه های آلوده باقیمانده روی درختها جمع آوری و نابود شود. مبارزه شیمیایی با این حشره بسیار دشوار است زیرا زمان خروج آن بین 3 تا 4 هفته ادامه خواهد داشت. بهترین راه مبارزه سمپاشی با یکی از مواد سیستمیک و دقیقاً پس از تخم گذاری است.

Cicadelles

علائم خسارت این آفت که بر اثر حمله دو تیپ مختلف از این حشره به وجود می آید به دو شکل در بادام دیده میشود: یک شکل آن شکافهای کوچک طولی به بلندی 3-2 میلیمتر است که به آرامی باز میشود و در ته آنها تخمهای ریز و درشت این پارازیت با ذره بین قابل رؤیت است. این شکافها روی شاخه های جوان در قسمت پایین درخت بخصوص وقتی علفهای بلند و زیادی (میزبان آفت) در اطراف درخت روییده باشند نمایانترند. در هنگام طغیان حشره، با تکان دادن برگها، پروانه سریع دسته جمعی آنها در روشنایی به شکل جرقه های درخشنده دیده میشود.

روش مبارزه

البته حشره کشهای اختصاصی و بسیار مؤثری وجود دارند که به مدد آنها چند روز پس از سمپاشی میتوان ضمن دیدن برگهای آسیب دیده، برگهای سالم و نو روییده را نیز دید.