JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

عوامل موثر و تشدید کننده ترکیدگی میوه انار :

عوامل موثر و تشدید کننده ترکیدگی میوه انار :

عوامل موثر و تشدید کننده ترکیدگی میوه انار :

-عوامل محیطی مانند اختلاف درجه حرارت شب و روز و شوری خاک و آب

- عوامل زراعی مانند نامنظم بودن برنامه آبیاری، بادهای شدید تاخیر در برداشت و مصادف شدن زمان برداشت با بارندگی پاییزه، عدم کنترل آفات مکنده پوست انار از قبیل کنه ها و شته ها.

- عوامل ژنتیکی و حساسیت های مختلف ارقام به این عارضه

- وجود عوارض دیگر روی پوست مانند سوختگی های موضعی در اثر آفتاب و با رشد ضعیف در پوست میوه و یا هر نوع زمینه سازی به صورت نقاط ترک خورده بسیار ریز سطحی و عدم هراس مناسب و برخورد میوه ها با شاخه های خشک می تواند مبنای گسیختگی پوست در مراحل بعدی باشد.

- بارندگی بی موقع و یا سرد شدن ناگهانی هوا تعادل رطوبت موجود بین میوه و شاخه و برگ را به هم زده و باعث ترکیدگی میوه می شود.

- کمبود برخی از عناصر مانند کلسیم وبر و روی، بافت و جنس خاک را از عوامل موثر در ترکیدگی انار دانسته اند.