JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

کمه سرئوس

کاکتوس کمه سرئوس Chamaecereus

این کاکتوس بوم بخش های باختری کشور آرژانتین بوده و نام آن به معنای سرئوس روی زمین است. گیاهی ستون مانند، پا کوتاه و خیلی نرم، با شمار فراوانی ساقه های کوتاه و شاخه های فراوان (همانند خوشه های درهم و انبوه) می باشد. رنگ ساقه ها سبز وشن و به قطر 5/1 تا 5/2 سانتیمتر و با درازای 5 تا 5/7 سانتیمتر که گاه تا 30 سانتیمتر نیز رشد می کنند. چنانچه اندازه نور کم و زمان زیادی در سایه قرار گیرند قطر ساقه ها کم شده و طول ساقه ها بلندتر می کردد. ساقه ها دارای شیار هایی به شمار 6 تا 9 عدد می باشد که در روی آنها تعداد زیادی آرئول دیده می شوند.

آرئول ها دارای خار های شعاعی و خار مرکزی سفید نقره ای و کرم رنگ هستند. کمه سرئوس در فصول بهار و تابستان و تنها هنگام جوانی گیاه گلدهی خود را آغاز می کند. گلها قیفی شکل بسیار خوش رنگ سرخ و لیمویی دارای پرچم های زرد رنگ می باشندو تخمدان ها ناهموار و پوشیده از کر هستند.گلبرگ های بیرونی نوک تیز ولی گلبرگ های درونی کوتاه تر و دارای نوک گرد هستند. میوه ها خیلی کوچک صورتی رنگ که هنگام رسیدن سرخ رنگ می شوند. کمه سرئوس ها آفتاب دوست بوده و جایگاه آفتابی و اندکی سایه را می پسندند و به سرمای تا 4 درجه سانتی گراد زیر صفر پایداری نشان می دهند.

نسبت به کاکتوس های دیگر به آب زیاد تری نیاز دارند. آبیاری مناسب از بهار تا پاییز برای آنها ضروری و فصل زمستان که زمان استراحت و آرامش کاکتوس هاست آب چندانی را نیاز ندارند. روش تکثیر کمه سرئوس ها با کشت قلمه و بذر است ولی از راه قلمه انشعابات سریع تر تکثیر می گردد. شکل آویزی آن را، روی سایر سرئوس ها پیوند می زنند. چنانچه شرایط ویژه نگهداری آن رعایت شود، در تابستان و در بیرون از گلخانه در نور و آفتاب مسقتیم زمان گلدهی آن بیشتر خواهد شد. گونه مهم کمه سرئوس (C.Silvestrii) که به کاکتوس بادام زمینی نیز مشهور است.