JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

اولیک نیا

کاکتوس   اولیک نیا  EULYCHNIA

زادگاه اولیک نیاها بیشتر پهنه های شمالی کشور شیلی می باشد. این واژه به معنای یک جسم استوانه ای روشن و درخشان است. رشد این کاکتوسها به شکل راست بوده ولی در پارهای از گونه ها برای شاخه های آزاد و همانند درخت، منشعب هستند. بلندای این گونه می تواند به ۷ منر هم برسد. (در گونه E. Saint-Pieana 4 تا ۵ متر است). تنۀ اصلی به قطر ۲۵ سانتیمتر و به رنگ سبز یا آبی سبز است و شاخه ها نیز قطرشان به ۱۰ سانتیمتر میرسد. بدنه آن دارای ۱۰ تا ۱۷ شیار با آرئولهایی جدا و پرزهابی به رنگ سفید است (روی ساقه های جوان نیز پوشیده از پرزهای سفیدرنگ و آرئولها هستند). ، اولیک نیاها کاکتوسهایی، با پایداری فراوان بوده، شرایط مدیترانهای و جایگاه آفتابی، خاک مخلوط و استراحت زمستانه را می پسندند. رشد آنها روی ریشۀ خودشان انجام می گیرد. گلها زنگولهای شکل به قطر ۵ تا 5/7 سانتیمتر و به رنگهای صورتی کمرنگ و سفید که در پایان تابستان پدیدار می شوند (در گونه E. Saint-Pieana گلها در بهار آشکار میگردند). میوه ها کروی یا گلابی شکل و کوچکند و سطح بیرونی آنها پوشیده از مو میباشد، قطر آنها نیز از ۱ تا ۵ سانتیمتر متفاوت است. ازدیاد این کاکتوسها بیشتر از راه کاشت بذر انجام میگیرد و آرئولها روی هم رفته نزدیک به ۲۰ خار شعاعی و کانونی دارند. خارهای شعاعی به رنگ قهوهای - خاکستری هستند و خارهای مرکزی بلندتر میباشند و هنگام جوانی رنگشان قهوهای است. کم کم و با افزایش سن رنگشان به خاکستری می گراید.

 گونه های نامی و شناخته شده این کاکتوس عبارتند از:

  1. acida , E. ariccnsis, E. ritterii. E .procumbens , E. saint-Pieana