گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آکونیتوم (اقونیطون)

آکونیتوم (اقونیطون)

نام علمی:acanitum.sp

خانواده:ranunculaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر و تقسیم بوته

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، خاکی مرطوب و قوی، اقلیم معتدل