گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آکه بیا (پیچ شکلاتی)

آکه بیا (پیچ شکلاتی)

نام علمی:akebia quinata

خانواده:lardizabalaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار، قلمه نیمه خشبی و خوابانیدن

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، اقلیم معتدل، خاک معمولی