گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آله آگنوس (سنجد زینتی)

آله آگنوس (سنجد زینتی)

نام علمی:elaeagnus.sp

خانواده:elaeagnaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر، قلمه برگ دار، خوابانیدن

شرایط مناسب: آفتاب و نیمه سایه، خاک معمولی و سبک، اقلیم معتدل و سرد