گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آمپلوپسیس

آمپلوپسیس

نام علمی: ampelopsis glandulosa

خانواده: vitaceae

تکثیر: از طریق قلمه های نیمه رسیده و خوابانیدن شاخه

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، خاک زهکشی شده و اقلیم معتدل