گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آمارانتوس (تاج خروس)

آمارانتوس (تاج خروس)

نام علمی:amaranthus tricolor

خانواده:amarantaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر و قلمه سبز در شرایط گلخانه ای

شرایط مناسب: آفتاب و نیمه سایه، خاک معمولی و باغچه ای، اقلیم معتدل