گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آناکامپاسروس

آناکامپاسروس

نام علمی:anacam passeros telephiastrum

خانواده: portulacaceae

تکثیر: از طریق قلمه سبز در بهار

شرایط مناسب: سایه و نور پخش، اقلیم گرم و خشک، خاک برگ به همراه ماسه