گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ارس سوسماری

ارس سوسماری

نام علمی:juniperus pachyphoea

خانواده:cupressaceae

تکثیر: از طریق قلمه های ساقه انتهایی و بذر در زیر شاسی

شرایط مناسب: آفتاب، خاک شنی و سنگلاخی و اقلیم معتدل سرد