گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ارکیده سراتوستیلیس

ارکیده سراتوستیلیس

نام علمی: ceratostylis rubra

خانواده: orchidaceae

تکثیر: از طریق تقسیم بوته و جدا کردن پیاز

شرایط مناسب:  سایه و مرطوب، آبیاری فراوان، خاک کوکوپیت